Aquest ajut pretén ser un complement de la prestació per desocupació, la prestació extraordinària de les persones treballadores amb contracte fix discontinu, amb la finalitat de pal·liar en part aquesta disminució d’ingressos.

El 5 de juliol s’obrirà un nou formulari de registre (inscripció) per accedir a la línia d’ajuts per a persones afectades per un ERTO o bé amb contracte fix discontinu, beneficiàries de la prestació extraordinària, com a mínim, un dia del mes de maig de 2021.

La inscripció en aquest registre es farà de manera telemàtica i serà l’únic tràmit necessari per a sol·licitar l’ajut. Es requerirà signatura digital de la persona sol·licitant.

El registre estarà obert des del dia 05/07/21 a les  9:00h del matí fins al dia 15/7/21 a les 15:00h.

Trobareu l’accés al formulari de registre a: tramits.gencat.cat

L’ordre d’inscripció no determinarà la preferència en l’atorgament.

Els requisits per tenir accés a l’ajut són:

  • Residir a Catalunya.
  • Estar afectat per un ERTO Covid19 o ser titular de la prestació extraordinària en el cas de fixos discontinus (entre l’1 i el 31 de maig, com a mínim un dia), o que estigui pendent de reconeixement la prestació per part del SEPE en aquest període.
  • Trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries o de la Seguretat Social.

Un cop tancat el registre es valoraran les sol·licituds i  es procedirà a la seva resolució en el termini màxim de 6 mesos, a comptar des de la data de publicació de la convocatòria.

Imprimir