La CGT Catalunya ha convocat una vaga general pel pròxim 8 de març de 2022, i CCOO i la CGT d’àmbit estatal han convocat, per la mateixa data, una vaga pel sector de Contact Center.

A la convocatòria hi consten els motius i els objectius d’aquesta vaga, amb la qual es vol visibilitzar i denunciar les múltiples desigualtats, discriminacions  i violències que pateixen les dones a l’àmbit laboral.

La vaga general s’iniciarà a les 00.00 hores i durarà fins a les 24.00 hores del mateix dia.

Us recordem que no es pot sol·licitar als treballadors o treballadores la seva intenció o no de secundar la vaga. És un dret individual de cada treballador decidir fer vaga o no el dia 8 de març, tot i que, pel treballador, és millor comunicar-ho per escrit a l’empresari per evitar conflictes derivats de la seva adhesió o no a la vaga.

El treballador aquest dia no cotitzarà, i s’ha d’informar d’aquest fet a la Tresoreria de la seguretat social. El dia de vaga tampoc li serà retribuït, per tant aquest dia no comportarà cap cost econòmic per l’empresa.

No es pot obligar un treballador a treballar aquest dia, llevat, com més endavant analitzarem, que s’hagi instaurat serveis mínims o serveis de manteniment o seguretat  a les instal·lacions, i per aquest motiu hagi de treballar.

Tampoc es poden substituir els treballadors que exerceixen el dret a la vaga per treballadors de nova contractació o d’empreses de treball temporal.

Pels treballadors que no s’hi adhereixin és un dia laboral normal i, per tant, consta d’alta a la seguretat social i percebrà la preceptiva retribució econòmica.

No es pot obligar un treballador a adherir-se a la vaga. Per molt que a causa dels treballadors vaguistes tinguem la maquinària parada, el treballador que no s’hi ha adherit ha de ser retribuït.

Pot ser que, degut a l’existència de determinats piquets informatius o per problemes amb el transport, el treballador no pugui arribar al  seu lloc de treball. En aquest supòsit, si el treballador ho pot demostrar, ha de continuar essent retribuït i, en tot cas, ens podem plantejar si cal que recuperi aquestes hores de treball, fet que s’analitzaria en cada cas en concret.

Per tot plegat i per les incidències que sorgeixen en un dia de vaga, moltes empreses productives, prèvia negociació amb els treballadors o els seus representants, consideren aquest dia com un dia de vacances, i d’aquesta manera el procés productiu no es veu afectat per la manca d’un grup de treballadors. En tot cas, aquesta opció s’hauria de pactar sempre i de manera obligatòria entre les parts per tal de quadrar el calendari laboral.

Serveis de manteniment i conservació de materials

Cal no confondre-ho amb els serveis mínims dels quals parlarem tot seguit. Aquest servei de manteniment consisteix en el fet que determinats treballadors,  tot i exercir el dret de vaga, no el podran gaudir, perquè hauran de realitzar  tasques fonamentals que, de no fer-se, podrien provocar un dany a la maquinària o als productes que es troben dins de les instal·lacions de les empreses (per ex. producte fresc, granges, manteniment de forns industrials,…..etc).

S’ha de negociar amb els representants dels treballadors i no pot afectar ni de bon tros la totalitat de l’empresa, ni es pot utilitzar aquesta eina per garantir-ne la producció el dia de la vaga.

Serveis mínims

Són aquells que vénen determinats per l’autoritat, en aquest cas, les CCAA,  i que vénen a preservar el bon funcionament d’aquells serveis essencials per a la comunitat (hospitals, policia, transports, etc.).

Servies mínims que s’han publicat a l’Ordre ORDRE EMT/33/2022, de 4 de març.

Poden trobar les diferents convocatòries a:

Convocatòria de vagues en serveis essencials. Treball (gencat.cat)

Imprimir