Objecte.

L’objecte de l’ajut és oferir suport per al manteniment de l’ocupació amb la compensació d’una part dels costos salarials i facilitar la seva digitalització o transició cap a l’economia verda o economia digital.

Persones beneficiàries.

Poden sol·licitar l’ajut del programa «Ocupació + Transformació»:

  1. Els treballadors autònoms i les microempreses, sigui quina sigui la seva forma jurídica, incloses les comunitats de béns, les associacions i fundacions amb activitat econòmica, que tinguin entre 1 i 5 treballadors assalariats en el moment de sol·licitar l’ajut, que tinguin almenys un centre de treball a Catalunya i que el volum de negoci anual de l’any 2021 no sigui superior a 2 milions d’euros.
  2. Les cooperatives i les societats laborals que tinguin fins a 5 socis treballadors en el moment de sol·licitar l’ajut, que tinguin almenys un centre de treball a Catalunya i que el volum de negoci anual de l’any 2021 no sigui superior a 2 milions d’euros. En el cas de les cooperatives, han d’haver optat per la modalitat d’assimilats a treballadors per compte d’altri, als efectes de la Seguretat Social.
  3. En tots els casos, la data d’inici de l’activitat ha de ser anterior o igual a l’1 de desembre de 2021.

Les persones i entitats que van rebre la subvenció l’any 2022 no podran ser beneficiàries de la convocatòria d’aquest any.

Compromisos.

Les entitats beneficiàries de l’ajut es comprometen a:

  1. El manteniment de l’ocupació de tots els treballadors assalariats en el centre o centres de treball ubicats a Catalunya durant un període mínim de sis mesos des del moment en què sol·licita l’ajut.
  2. En el cas de les cooperatives o societats laborals, han de mantenir durant el mateix termini tots els socis treballadors que estiguin en alta en el centre o centres de treball ubicats a Catalunya a comptar des del dia en què sol·liciten l’ajut.
  3. La persona física o jurídica beneficiària ha de dur a terme una actuació que contribueixi a la transició de la seva activitat cap a una economia verda o que contribueixi a la seva transformació digital, en funció de la línia d’ajut sol·licitada, que s’haurà de realitzar en el termini de 6 mesos a comptar des de l’endemà de la notificació de l’atorgament de l’ajut. El sumatori de l’acció o accions formatives a realitzar ha de tenir una durada mínima de 10 hores.

Quantia.

L’import de l’ajut és de 5.000 euros per empresa beneficiària amb centre o centres de treball a Catalunya.

Presentació de la sol·licitud:

Les sol·licituds es poden realitzar des del 20 de febrer fins al dia 28 de febrer a les 15 hores.

Imprimir