aeat

Ja està disponible l’eina de l’Agència Tributària que permet comprovar si a un client li resulta aplicable el règim especial del recàrrec d’equivalència.

Al següent enllaç es pot accedir a l’eina, anomenada “consulta minoristes en recàrrec d’equivalència”, utilitzant per a aquest efecte el certificat digital de l’empresa.

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/IVA/IVA.shtml

Aquesta eina pretén ser una ajuda perquè l’empresari pugui verificar si els seus clients estan subjectes a el règim especial del recàrrec d’equivalència (obligatori per a persones físiques i comunitats de béns donats d’alta en epígrafs de comerç a el menor), i per tant, poder facturar-los correctament i evitar responsabilitat davant l’administració per incorrecta repercussió de l’IVA. Recordem que el recàrrec d’equivalència implica per al venedor de mercaderies aplicar un recàrrec en la quota de l’IVA, concretament:

  • Si l’operació merita IVA del 21%: 5,2%
  • Si l’operació merita IVA del 10%: 1,4%
  • Si l’operació merita IVA del 4%: 0,5%

No obstant això, l’existència d’aquesta eina no eximeix de l’obligació de disposar d’acreditació escrita per part de client de la seva subjecció o no al règim, especialment en aquells casos en què el client estigui donat d’alta en més d’una activitat, alguna de les quals no estigui subjecta a aquest règim.

Imprimir