Recentment s’ha publicat un reial decret llei que aprova una nova línia pública d’avals que té com a finalitat cobrir la part corresponent del principal de les noves operacions de finançament concedides per entitats financeres supervisades elegibles a empreses i autònoms, pertanyents a tots els sectors productius amb excepció del sector financer i d’assegurances, que es trobin afectades pels efectes econòmics de la guerra a Ucraïna, com l’increment dels preus de l’energia, matèries primeres o electricitat.

Hi haurà dos tipus d’avals: un per a empreses i autònoms amb un import global d’avals inferior a 400.000 euros, i un altre per als que superin aquest llindar.

La cobertura de l’aval serà entre el 70% i el 80% del principal de l’operació.

El termini de venciment màxim de l’aval coincidirà amb el termini de l’operació fins a un màxim de 8 anys.

Les entitats poden sol·licitar els avals a l’ICO fins a l’1 de desembre de 2022. La línia d’avals entrarà en funcionament després que la Comissió Europea ho autoritzi expressament.

Podeu consultar més detalls al següent enllaç:

https://www.coev.com/%C3%BAltimas-noticias-covid-19/t%C3%A9rminos-del-primer-tramo-de-la-l%C3%ADnea-de-avales-del-real-decreto-ley-62022

Imprimir