Recentment s’han publicat les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a afavorir l’autoocupació de joves, quins trets fonamentals descrivim a continuació:

 • Acció subvencionable: l’acció d’iniciar l’activitat com a treballador autònom per compte propi en situació d’alta al règim corresponent de la Seguretat Social o mutualitat com a sistema alternatiu al RETA durant 12 mesos ininterromputs, dins l’àmbit temporal que estableixi la resolució de la convocatòria de l’ajut.
 • Beneficiaris: treballadors autònoms que tinguin entre 18 i 29 anys (ambdós inclosos) en el moment d’iniciar l’activitat com a treballadors autònoms individuals (no societaris ni col·laboradors), sempre que:
  • Estiguin donats d’alta d’autònoms abans de sol·licitar la subvenció.
  • Tinguin domicili fiscal i, si escau, centre de treball a Catalunya
  • No hagin exercit la mateixa activitat o similar durant els sis mesos anteriors a l’inici de l’activitat.
  • No treballin per compte d’altri durant els dotze mesos posteriors a l’inici de l’activitat.
  • Mantinguin la seva activitat durant un període de 12 mesos des del seu inici.
  • No haver estat prèviament beneficiat amb aquest ajut o amb un altre de similar.
 • Quantia de la subvenció: Se subvenciona un import fix. La quantia de la subvenció és el resultat d’aplicar un mòdul econòmic mensual corresponent al nombre de mesos d’alta ininterrompuda com a treballador autònom. La referència per a determinar el mòdul mensual serà el salari mínim interprofessional amb les 14 pagues prorratejades en 12 mesos. L’import del mòdul es determinarà en la resolució de la convocatòria.
 • Les subvencions regulades en aquestes bases són compatibles amb:
  • Les bonificacions de quotes a la Seguretat Social.
  • La capitalització de la prestació d’atur en les seves diverses modalitats.
 • Termini de presentació de sol·licituds: des de l’endemà de la data de publicació al DOGC de la convocatòria ordinària.
 • Procediment de concessió: concurrència competitiva (és a dir, sense que influeixi l’ordre de presentació de les sol·licituds).
 • Termini màxim de resolució: sis mesos des de la publicació de la convocatòria (silenci administratiu negatiu).

Podeu consultar les bases al següent enllaç.

https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=911166

Us mantindrem informats respecte de la publicació de la convocatòria que obri el termini per a la sol·licitud d’aquest ajut.

Imprimir