A última hora, com ja sembla habitual, s’ha publicat el Reial decret llei 30/2020, de “medidas sociales en defensa del empleo”. A continuació us resumim els aspectes més rellevants de la norma.

 Pròrroga dels expedients de regulació temporal per causa de força major.

Es prorroguen automàticament, fins al 31 de gener de 2021, tots els ERTO de força major basats en l’article 22 del Reial decret llei 8/2020.

Aquesta pròrroga no comporta que es tingui dret a l’exoneració de quotes. Només hi tenen dret les empreses que pertanyen a sectors amb una reduïda taxa de recuperació i una elevada cobertura per expedients de regulació temporal, i l’activitat de les quals (CNAE-09) estigui prevista en l’annex d’aquesta norma i que podeu trobar més endavant.

 Nous ERTO (de rebrot) per impediment o limitació del desenvolupament normal de l’activitat.

Les empreses i entitats, de qualsevol sector d’activitat, que vegin impedit el desenvolupament de la seva activitat en algun dels seus centres de treball a conseqüència de noves restriccions o mesures de contenció sanitària adoptades a partir de l’1 d’octubre de 2020 per autoritats espanyoles o estrangeres podran instruir expedients de regulació temporal d’ocupació la durada dels quals quedarà restringida a les noves mesures d’impediment esmentades.

Aquestes empreses podran beneficiar-se d’exoneracions de la quota empresarial de seguretat social que seran, segons el volum de plantilla a data de 29 de febrer de 2020, del 100% en empreses de menys de 50 treballadors i del 90% en empreses de més de 50 treballadors.

Pel que fa a les empreses i entitats, de qualsevol sector d’activitat, que vegin limitat el desenvolupament normal de la seva activitat a conseqüència de decisions o mesures adoptades per les autoritats espanyoles, podran instruir expedients de regulació temporal d’ocupació per força major.

Aquestes empreses podran beneficiar-se, segons el volum de plantilla a 29 de febrer de 2020, per a cada centre de treball afectat de suspensió, de les següents exoneracions en la quota empresarial de seguretat social:

 • Empreses amb menys de 50 treballadors podran exonerar:
  • 100% el mes d’octubre de 2020
  • 90% el mes de novembre de 2020
  • 85% el mes de desembre de 2020
  • 80% el mes de gener de 2021
 • Empreses amb més de 50 treballadors podran exonerar:
  • 90% el mes d’octubre de 2020
  • 80% el mes de novembre de 2020
  • 75% el mes de desembre de 2020
  • 70% el mes de gener de 2021

Expedients de regulació temporal per causes objectives (ETOP)

Al nous expedients ETOP vinculats directament a la Covid-19 els resultarà d’aplicació, fins al 31 de gener del 2021, l’article 23 del Reial decret llei 8/2020.

Aquests expedients podran iniciar-se mentre estigui vigent un expedient de regulació temporal d’ocupació per força major. En cas d’iniciar-se en finalitzar el de força major, la data d’efectes es retrotraurà a la data de finalització d’aquest.

Els expedients de regulació temporal vigents actualment seguiran essent aplicables en els termes i fins a la data de finalització prevista en la comunicació final de l’empresa. No obstant això, es podrà prorrogar un expedient que finalitzi sempre que s’arribi a un acord en el període de consultes.

 Empreses que pertanyen a sectors amb una elevada taxa de cobertura per expedients de regulació d’ocupació i reduïda taxa de recuperació d’activitat.

Les empreses que pertanyen a sectors amb una reduïda taxa de recuperació i una elevada cobertura per expedients de regulació temporal, l’activitat de les quals (CNAE-09) estigui prevista en l’annex d’aquesta norma, i que tinguin expedients de regulació temporal prorrogats automàticament fins al 31 de gener del 2021, podran accedir a les exoneracions de la quota empresarial de seguretat social.

Aquestes exoneracions seran, segons el volum de plantilla a data de 29 de febrer de 2020, del 85% en empreses de menys de 50 treballadors i del 75% en empreses de més de 50 treballadors, i respecte als treballadors que reinicien la seva activitat a partir del 1 d’octubre del 2020 o que l’haguessin reiniciat des del 13 de maig (entrada en vigor del RDL 18/2020) i per les persones treballadores que tinguin les seves activitats suspeses entre l’1 d’octubre de 2020 i el 31 de gener de 2021.

Tanmateix hi podran accedir les empreses que la seva activitat econòmica depengui majoritàriament i indirectament de les empreses abans esmentades o que formin part de la cadena de valor d’aquestes. Per demostrar-ho cal que la facturació, durant l’any 2019, s’hagi generat, almenys, en un 50% en operacions realitzades de forma directa amb les incloses en algun dels codis de la CNAE-09 de l’annex esmentat.

La sol·licitud de declaració d’empresa depenent o integrant de la cadena de valor s’haurà de presentar entre els dies 5 i 19 d’octubre de 2020.

Annex norma

ID CNAE-09 CNAE-09 4 DÍGITOS
0710 Extracción de minerales de hierro.
2051 Fabricación de explosivos.
5813 Edición de periódicos.
2441 Producción de metales preciosos.
7912 Actividades de los operadores turísticos.
7911 Actividades de las agencias de viajes.
5110 Transporte aéreo de pasajeros.
1820 Reproducción de soportes grabados.
5122 Transporte espacial.
4624 Comercio al por mayor de cueros y pieles.
7735 Alquiler de medios de transporte aéreo.
7990 Otros servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos.
9004 Gestión de salas de espectáculos.
7729 Alquiler de otros efectos personales y artículos de uso doméstico.
9002 Actividades auxiliares a las artes escénicas.
4741 Comercio al por menor de ordenadores, equipos periféricos y programas informáticos en establecimientos especializados.
3220 Fabricación de instrumentos musicales.
3213 Fabricación de artículos de bisutería y artículos similares.
8230 Organización de convenciones y ferias de muestras.
7722 Alquiler de cintas de vídeo y discos.
5510 Hoteles y alojamientos similares.
3316 Reparación y mantenimiento aeronáutico y espacial.
1811 Artes gráficas y servicios relacionados con las mismas.
5520 Alojamientos turísticos y otros alojamientos de corta estancia.
4939 tipos de transporte terrestre de pasajeros n.c.o.p.
5030 Transporte de pasajeros por vías navegables interiores.
1812 Otras actividades de impresión y artes gráficas.
9001 Artes escénicas.
5914 Actividades de exhibición cinematográfica.
1393 Fabricación de alfombras y moquetas.
8219 Actividades de fotocopiado, preparación de documentos y otras actividades especializadas de oficina.
9321 Actividades de los parques de atracciones y los parques temáticos.
2431 Estirado en frío.
5223 Actividades anexas al transporte aéreo.
3212 Fabricación de artículos de joyería y artículos similares.
5590 Otros alojamientos.
5010 Transporte marítimo de pasajeros.
7711 Alquiler de automóviles y vehículos de motor ligeros.
4932 Transporte por taxi.
2670 Fabricación de instrumentos de óptica y equipo fotográfico.
9601 Lavado y limpieza de prendas textiles y de piel.
9329 Otras actividades recreativas y de entretenimiento

Nova sol·licitud col·lectiva de prestacions de desocupació a presentar per totes les empreses afectades per un expedient de regulació temporal (Força major i ETOP).

En el cas d’expedients de regulació temporal en vigor, de força major prorrogats i ETOP, les empreses hauran de remetre una nova sol·licitud col·lectiva de prestacions abans del 20 d’octubre de 2020.

També hauran de comunicar la baixa de prestacions, amb caràcter previ a l’efectivitat, de les persones que desafectin.

Manteniment de l’ocupació

Els compromisos de manteniment d’ocupació es mantenen vigents, i totes les empreses que rebin les noves exoneracions de les quotes de la Seguretat Social quedaran compromeses a un nou període de 6 mesos més de manteniment de l’ocupació, que s’iniciarà en finalitzar, si és el cas, el compromís prèviament adquirit.

Pròrroga de l’obligació d’acomiadar.

Manteniment fins al 31 de gener de 2021 de la “prohibició” d’acomiadar. Recordem que la força major i les causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció en les quals s’emparen les mesures de suspensió de contractes i reducció de jornada previstes en els arts. 22 i 23 RDL 8/2020 no es poden entendre com a justificatives de l’extinció del contracte de treball ni de l’acomiadament.

Prohibició de realitzar hores extraordinàries i noves contractacions directes o indirectes, o externalitzacions.

Durant l’aplicació dels expedients de regulació temporal d’ocupació no es podran realitzar hores extraordinàries ni concertar-se noves contractacions, directes o indirectes, excepte que les persones regulades no puguin, per formació, etc. desenvolupar les funcions del lloc de treball a cobrir.

Repartiment de dividends i transferència fiscal.

Segueixen vigents els límits per la tramitació d’expedients de regulació temporal d’ocupació respecte de les empreses que tinguin el seu domicili fiscal en paradisos fiscals, així com els establerts amb relació al repartiment de dividends.

Protecció per desocupació dels afectats per expedients de regulació temporal d’ocupació.

La quantia de la prestació per desocupació serà, fins al 31 de gener del 2021, del 70% de la base reguladora.

El temps en què es percep la prestació d’atur computarà, a partir de l’1 d’octubre de 2020, a efectes de consumir els períodes màxims de percepció establerts. No obstant això, no afectarà les noves prestacions que s’iniciïn a partir de l’1 d’octubre de 2026.

Tampoc es computaran com a consumides si s’accedeix a un nou dret abans de l’1 de gener de 2020 a conseqüència de la finalització d’un contracte de durada determinada o d’un acomiadament, individual o col·lectiu, per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció, o un acomiadament per qualsevol causa declarat improcedent.

Imprimir