S’acaba de publicar al BOE el Reial decret que regula les situacions de treball a distància (teletreball), que tantes incerteses va generar en implantar-se de forma sobtada degut a la crisi sanitària. A continuació exposem, de manera esquemàtica, els trets més rellevants de la nova regulació:

 • La nova norma regula el treball a distància realitzat de manera regular. S’entén que és regular el treball a distància quan es desenvolupi, en un període de referència de tres mesos, durant un mínim d’un 30% de la jornada laboral o el percentatge equivalent en funció de la durada del contracte.
 • Definició de treball a distància i teletreball. Aquest últim és el treball a distància que es porta a terme mitjançant l’ús o de manera prevalent amb mitjans i sistemes informàtics, telemàtics i de telecomunicació.
 • Limitació del treball a distància en els contractes amb menors i en els contractes en pràctiques i per a la formació i aprenentatge. Obligatorietat de realitzar un 50% de treball presencial.
 • Igualtat de drets de les persones que desenvolupen treball a distància en relació amb els treballadors que desenvolupen la seva activitat de manera presencial. Especialment pel que fa a retribució, estabilitat en l’ocupació, temps de treball, formació i promoció professional.
 • El treball a distància és voluntari per la persona treballadora i per l’empresa.
 • Es requereix la signatura d’un acord per escrit entre ambdues parts.
 • L’empresa haurà de lliurar una còpia bàsica dels acords als representants legals de les persones treballadores.
 • Cal presentar a l’oficina d’ocupació una còpia bàsica dels acords, independentment de si hi ha o no representació legal de les persones treballadores.
 • El treball a distància serà reversible per ambdues parts.
 • La norma estableix el contingut mínim obligatori de l’acord de treball a distància (inventari dels mitjans i equips, despeses, horari, lloc triat, terminis de preavís per la reversibilitat, mitjans de control, durada de l’acord, etc.).
 • Dret a la dotació suficient i manteniment de mitjans, equips i eines per part de l’empresa i a l’abonament i compensació de despeses.
 • Dret a un horari flexible. L’empresa pot fixar temps de disponibilitat obligatòria.
 • Obligatorietat de realitzar el registre de jornada.
 • Cal tenir en compte el treball a distància en l’avaluació de riscos i planificació de l’activitat preventiva.
 • Situacions de treball a distància existents abans de la nova regulació. L’acord de treball a distància s’haurà de formalitzar en el termini de tres mesos des que la nova regulació resulti d’aplicació a la relació laboral concreta. S’aplicarà la nova regulació en el moment que la regulació actual, convenis o acords col·lectius perdin la seva vigència. Si no tenen definida una vigència, la nova regulació s’aplicarà en el termini d’un any a partir de la publicació de la nova norma (abans del 23/09/2021), excepte que s’acordi expressament un termini superior que, com a màxim, podrà ser de tres anys. Les adaptacions o modificacions dels acords de caràcter individual vigents no derivats de convenis o acords col·lectius s’hauran de realitzar en un termini de tres mesos.
 • Treball a distància com a mesura de contenció sanitària derivada de la COVID-19. En aquests casos serà d’aplicació la normativa laboral ordinària. En tots cas, les empreses estaran obligades a dotar de mitjans, equips, eines i consumibles necessaris per al desenvolupament del treball a distància així com del manteniment necessari. La negociació col·lectiva establirà la manera de compensar les despeses d’aquesta forma de treball a distància, si existeixen o no haguessin estat ja compensades.
 • Entrada en vigor al cap de vint dies de la seva publicació (publicat el 23/09/2020).

Els professionals de GRUP GESTIÓ restem a la vostra disposició per qualsevol dubte respecte d’aquesta matèria.

Imprimir