La Generalitat ha publicat avui un nou programa de subvencions que té per objectiu esmorteir els efectes de la crisi del COVID-19 a determinats sectors industrials i de serveis relacionats amb la indústria.

Les principals característiques del programa són les següents:

Beneficiaris

 • Empresari societats mercantils i persones físiques.
 • Que desenvolupin activitats manufactureres i de serveis a la producció, i que queden classificades pels codis CNAE 10 a 33, i 35 a 39.
 • Que tinguin, almenys, un treballador assalariat amb contracte indefinit.
 • Que tinguin menys de 49 treballadors en plantilla.
 • Que acreditin una reducció en el volum de facturació del 33% o superior en el període comprés entre l’1 de març i el 30 d’abril de 2020, en relació al mateix període de l’any 2019.
 • Que mantinguin l’ocupació en els termes exposats al següent paràgraf.

Quantia de la subvenció

 • 500 € a fons perdut, per a cada lloc de treball de caràcter indefinit mantingut des de l’1 de març fins al 31 de desembre de 2020 (amb un límit màxim d’ajut per trams), fins a exhaurir fons (de sortida, 1.152.000 euros, ampliable a 10.852.000 euros).
 • Es considera complert l’objecte de la subvenció si es manté almenys el 80% dels llocs de treball, aplicant-se la reducció proporcional de l’ajut. Per sota d’aquest percentatge l’ajut es revocarà.

Metodologia de concessió

A banda de ser un ajut per concurrència competitiva, s’incorpora un barem amb diverses variables, que determinarà la preferència en la recepció dels ajuts, en funció del següents criteris:

 • Territorial: tindrà una puntuació especial la zona de la Conca d’Òdena, o l’afectació del negoci per causa d’un proveïdor radicat a l’esmentada zona.
 • Haver presentat o no un ERTO: En primer lloc, es valorarà millor les empreses que no s’hagin acollit a un ERTO, sempre i quan no es tractés de serveis essencials; en segon lloc, aquells que hagin presentat un ERTO per causes econòmiques, tècniques, productives o organitzatives; i finalment, les que han presentat un ERTO per força major.
 • Facturació i ocupació 2019: es valorarà millor les empreses amb menys facturació i menor nombre de treballadors.
 • Afectació sectorial: es valorarà millor l’empresa que pertanyi a sectors amb una major afectació de la crisi sanitària.

Forma de presentació de les sol·licituds

Per Internet, amb el certificat digital de l’empresa o el sistema idCat mòbil. S’haurà d’emplenar un formulari amb una sèrie de dades que permetin a l’Administració baremar la preferència de les sol·licituds segons els criteris esmentats, i qualsevol documentació justificativa addicional serà requerida amb posterioritat.

Termini de presentació de les sol·licituds

20 dies naturals a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria, és a dir, del dia 12 de juny de 2020.

Podeu trobar més detalls de la convocatòria als següents enllaços:

https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=874878

https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa?action=fitxa&documentId=874953

Imprimir