Els objectius de la nova norma (RDL 11/2021, de 27 maig) són prorrogar l’aplicació de les mesures de flexibilitat, incloses les mesures extraordinàries en matèria d’exoneracions en les cotitzacions a la Seguretat Social de les empreses, les mesures extraordinàries en matèria de protecció de desocupació, i aquelles mesures complementàries que eviten acomiadaments i la destrucció de llocs de treball.

La nova norma manté, a grans trets, les modalitats d’ERTO estipulades per la normativa precedent, a les quals associa nous incentius, i confirma les garanties per al manteniment de l’ocupació establertes en aquesta.

Pròrroga dels ERTO

Expedients per força major vigents

Els ERTO vigents a la data d’entrada en vigor de la norma (28 de maig), basats en l’article 22 del RDL 8/2020 (força major), es prorrogaran automàticament fins al 30 de setembre de 2021.

ERTO per impediment

S’entenen prorrogats els ERTO per impediment que s’hagin autoritzat en el seu moment conforme a la disposició addicional primera del RDL 24/2020, que es mantindran vigents en els termes recollits en les corresponents resolucions estimatòries, expresses o per silenci administratiu. No obstant això, des de l’1 de juny i fins al 30 de setembre de 2021 gaudiran dels mateixos percentatges d’exoneració estipulats pels ERTO autoritzats d’acord amb el que disposa l’article  2.1 del RDL 30/2020 o l’article 2.1 del RDL 2/2021.

Els ERTO d’impediment, autoritzats d’acord amb el que disposa l’article  2.1 del RDL 30/2020 o l’article 2.1 del RDL 2/2021, es mantindran vigents en els termes recollits a les corresponents resolucions estimatòries, expresses o per silenci administratiu, tot resultant-los d’aplicació els percentatges d’exoneració previstos a l’article 2.1 del RDL 30/2020 durant el període de tancament i fins al 30 de setembre de 2021.

Incentius als ERTO d’impediment

Plantilla empresa Exoneració
Menys de 50 treballadors 100 % de l’aportació empresarial
50 treballadors o més 90 % de l’aportació empresarial

 

ERTO per limitació d’activitat

Els ERTO per limitació del desenvolupament normalitzat de l’activitat, d’acord amb l’article 2.2 del RDL 30/2020 o amb l’article 2.1 del RDL 2/2021, es prorroguen automàticament fins al 30 de setembre.

Aquests expedients se’ls aplicaran uns percentatges d’exoneració específics.

Incentius als ERTO de limitació

Plantilla empresa Exoneració
Menys de 50 treballadors a data 29/02/2020 Juny Juliol Agost Setembre
85 % 75 %
50 o més treballadors a data 29/02/2020 Juny Juliol Agost Setembre
75 % 65 %

Nous ERTO per impediments o limitacions d’activitat

Les empreses afectades per restriccions i mesures de contenció sanitària, de l’1/06/2021 al 30/09/2021,  podran demanar un ERTO per impediment o limitacions a l’activitat en els termes de l’article 2 del RDL 30/2020.

Els percentatges d’exoneració de quotes a la Seguretat Social aplicables als nous ERTO d’impediment/limitació, pels mesos de juny a setembre de 2021, seran:

Incentius als ERTO d’impediment

Plantilla empresa

Exoneració

Menys de 50 treballadors

100 % de l’aportació empresarial

50 treballadors o més

90 % de l’aportació empresarial

Incentius als ERTO de limitació

Plantilla empresa Exoneració
Menys de 50 treballadors a data 29/02/2020 Juny Juliol Agost Setembre
85 % 75 %
50 o més treballadors a data 29/02/2020 Juny Juliol Agost Setembre
75 % 65 %

 

El pas de la situació d’impediment a la de limitació o viceversa no requerirà la tramitació d’un nou ERTO. Caldrà comunicar a l’autoritat laboral i a la representació legal dels treballadors el canvi de situació produït, la data d’efectes, els centres i persones afectades. S’aplicaran els percentatges d’exoneració en funció de la situació (impediment o limitació) en què es trobi l’empresa en cada moment.

Pròrroga dels continguts complementaris

 • Als nous expedients de regulació basats en causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció (ETOP) vinculades a la COVID-19, iniciats des del 28 de maig i fins al 30 de setembre de 2021, els resultaran d’aplicació les previsions establertes a l’article 3 del RDL 30/2020. Als ETOP iniciats abans del 28 de maig els seguiran essent d’aplicació, fins al 30/09, les previsions establertes en l’article 3.4 del RDL 30/2020 (la continuació dels ERTO per causes ETOP vigents i la pròrroga d’un expedient que finalitzi durant la vigència de la norma quan hi hagi acord en l’empresa durant el període de consultes).
 • La salvaguarda de l’ocupació serà aplicable conforme a allò previst a l’article 5 del RDL 30/2020, en relació amb els períodes anteriors i d’acord amb els beneficis de la nova norma.
 • Els límits i excepcions en la realització d’hores extraordinàries, noves contractacions i externalitzacions (article 7 del RDL 30/2020) es mantenen vigents fins al 30 de setembre 2021 i resultaran igualment d’aplicació als nous ERTO que es facin.
 • S’amplia fins al 30 de setembre la vigència de la mesura que estableix que no es podran entendre com justificatives de l’extinció del contracte ni de l’acomiadament la força major i les causes ETOP, així com la mesura que comporta la interrupció del còmput dels contractes temporals.

Empreses pertanyents a sectors amb una elevada taxa de cobertura d’ERTO i una reduïda taxa de recuperació d’activitat.

Es manté la protecció de determinades empreses amb elevada taxa de cobertura per ERTO i reduïda taxa de recuperació d’activitat.

A l’annex s’inclouen nous sectors i s’exclouen del mateix cinc sectors que fins al moment gaudien de protecció:

710 Extracción de minerales de hierro.
1419 Confección de otras prendas de vestir y accesorios.
1812 Otras actividades de impresión y artes gráficas.
1820 Reproducción de soportes grabados.
2051 Fabricación de explosivos.
2441 Producción de metales preciosos.
3212 Fabricación de artículos de joyería y artículos similares.
3213 Fabricación de artículos de bisutería y artículos similares.
3316 Reparación y mantenimiento aeronáutico y espacial.
4624 Comercio al por mayor de cueros y pieles.
4634 Comercio al por mayor de bebidas.
4637 Comercio al por mayor de café, té, cacao y especias.
4932 Transporte por taxi.
4939 Tipos de transporte terrestre de pasajeros n.c.o.p.
5010 Transporte marítimo de pasajeros (2).
5030 Transporte de pasajeros por vías navegables interiores (2).
5110 Transporte aéreo de pasajeros.
5223 Actividades anexas al transporte aéreo.
5510 Hoteles y alojamientos similares.
5520 Alojamientos turísticos y otros alojamientos de corta estancia.
5530 Campings y aparcamientos para caravanas.
5590 Otros alojamientos.
5610 Restaurantes y puestos de comidas.
5630 Establecimientos de bebidas.
5813 Edición de periódicos.
5914 Actividades de exhibición cinematográfica.
7420 Actividades de fotografía.
7711 Alquiler de automóviles y vehículos de motor ligeros.
7722 Alquiler de cintas de vídeo y discos.
7729 Alquiler de otros efectos personales y artículos de uso doméstico.
7735 Alquiler de medios de transporte aéreo.
7911 Actividades de las agencias de viajes.
7912 Actividades de los operadores turísticos.
7990 Otros servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos.
8219 Actividades de fotocopiado, preparación de documentos y otras actividades especializadas de oficina.
8230 Organización de convenciones y ferias de muestras.
9001 Artes escénicas.
9002 Actividades auxiliares a las artes escénicas.
9004 Gestión de salas de espectáculos.
9104 Actividades de los jardines botánicos, parques zoológicos y reservas naturales.
9200 Actividades de juegos de azar y apuestas.
9321 Actividades de los parques de atracciones y los parques temáticos.
9329 Otras actividades recreativas y de entretenimiento.
9601 Lavado y limpieza de prendas textiles y de piel.
9604 Actividades de mantenimiento físico.

 

Les condicions de l’exoneració són similars a les anteriors: ERTO per força major prorrogats amb activitats de l’annex; empreses amb activitats de l’annex que transitin, entre juny i setembre, des d’ERTO per força major a un per causes ETOP ; expedients ETOP que hagin tingut dret a les exempcions i amb activitats de l’annex, i beneficis a favor d’entitats integrants de la cadena de valor o dependent d’una empresa principal adscrita a un codi CNAE-09 subjecte a incentiu.

Incentius empreses amb activitat CNAE (annex)

 • Treballadors que es reincorporin a l’activitat a partir de l’º/06, o que s’haguessin reincorporat des de l’entrada en vigor del RDL 18/2020
  Plantilla empresa Exoneració
  Menys de 50 treballadors Juny Juliol Agost Setembre
  95 %
  50 o més treballadors Juny Juliol Agost Setembre
  85 %
 • Treballadors que tinguin les seves activitats suspeses entre l’1 de juny i el 30 de setembre del 2021
  Plantilla empresa Exoneració
  Menys de 50 treballadors Juny Juliol Agost Setembre
  85 % 70 %
  50 o més treballadors Juny Juliol Agost Setembre
  75 % 60 %

Pròrroga de les mesures de protecció per desocupació (RDL 30/2020)

Es prorroguen fins al 30 de setembre de 2021 les mesures regulades per l’article 8 del RDL 30/2020 en matèria de protecció per desocupació dels treballadors. Mesures com el reconeixement als treballadors en ERTO de la prestació contributiva de desocupació encara que manquin de període mínim de cotització, etc.

Incorporació efectiva i aplicació dels expedients de regulació temporal d’ocupació a les persones amb contracte fix-discontinu o a les que fan treballs fixos i periòdics que es repeteixin en dates certes.

Les empreses hauran d’incorporar efectivament a les persones amb contracte fix-discontinu i a aquelles que fan treballs fixos i periòdics que es repeteixin en dates certes durant el període teòric de crida, entès com aquell corresponent al treball efectiu desenvolupat per cadascuna d’elles entre l’1 de juny i el 30 de setembre de 2019.

En el supòsit que la contractació del treballador s’hagués produït amb posterioritat al 30 de setembre de 2019, es prendrà com a referència el mateix període teòric de crida corresponent a l’exercici 2020.

“Plan MECUIDA”

Es prorroga fins al 30 de setembre del 2021 el “Plan MECUIDA”.

Pla destinat a què els treballadors puguin adaptar la seva jornada laboral, demanar reducció de jornada, etc.

Imprimir