Pròrroga automàtica dels expedients de regulació temporal d’ocupació  per permetre la transició cap als nous expedients de regulació (Reial decret llei 2/2022)

Els expedients de regulació temporal d’ocupació vigents a la data d’entrada en vigor d’aquest reial decret llei es prorrogaran automàticament fins al 31 de març del 2022.

Als expedients prorrogats,i a les persones afectades per aquests, els continuarà resultant d’aplicació les mesures previstes al Reial decret llei 18/2021 fins al 31 de març del 2022, menys pel que fa als beneficis en matèria de cotització a la Seguretat Social.

S’allarga la pròrroga de les mesures de protecció per desocupació de l’article 7 del Reial decret llei 18/2021 fins al dia 31 de març del 2022.

Beneficis a la cotització a la Seguretat Social dels expedients de regulació d’ocupació prorrogats

Als expedients de regulació d’ocupació prorrogats els serà d’aplicació, durant el mes de març del 2022, les exempcions a la cotització a la Seguretat Social regulades a l’article 4 del Reial decret llei 18/2021 amb les següents particularitats:

 1. Empreses amb expedients de regulació temporal d’ocupació per limitacions a l’activitat.
  • Empreses de 10 o més treballadors.
   • Si l’empresa no desenvolupa accions formatives, el percentatge d’exempció serà del 20% (apartats 1.a 1.º i 3).
   • Si l’empresa desenvolupa acciones formatives, el percentatge d’exempció serà del 60% (apartats 1.a 2.º i 3).
  • Empreses de menys de 10 treballadors.
   • Si l’empresa no desenvolupa accions formatives, el percentatge d’exempció serà del 30% (apartats 1.b 1.º i 3).
   • Si l’empresa desenvolupa acciones formatives, el percentatge d’exempció serà del 60% (apartats 1.b 2.º i 3).
 2. Empreses amb expedients de regulació temporal d’ocupació per impediments a l’activitat.
  • El percentatge d’exempció serà del 90% (apartat 2).

Pròrroga de la vigència del pla “MECUIDA”

Es prorroga fins al 30 de juny del 2022 el pla “MECUIDA”.

Protecció social de les persones treballadores en els expedients de regulació temporal per força major. Prestacions contributives per desocupació

Les persones treballadores afectades per expedients de regulació temporal d’ocupació per força major (article 47.5 i 6 TRLET) es beneficiaran de les mesures següents:

 • La quantia de la prestació es determinarà aplicant a la base reguladora el percentatge del 70%, durant tota la vigència de la mesura. No obstant això, seran aplicables les quanties màximes i mínimes previstes a l’article 270.3.
 • L’accés a aquesta prestació no implicarà el consum de les cotitzacions prèviament efectuades a cap efecte.
 • Les persones afectades tindran dret al reconeixement de la prestació contributiva per desocupació, encara que manquin del període d’ocupació cotitzada mínim necessari per a això.

Exempció de l’obligació de cotitzar a favor dels treballadors autònoms que hagin percebut alguna modalitat de prestació per cessament de l’activitat

A partir de l’1 de març de 2022, els treballadors autònoms (RETA i RETMar), que  el 28 de febrer de 2022 estiguin percebent alguna de les prestacions per cessament d’activitat, previstes als articles 10 i 11 del Reial decret llei 18/2021, tindran dret a una exempció de l’obligació de cotitzar a la Seguretat Social i per a la formació professional amb les següents quanties:

 • 90% de les cotitzacions corresponents al mes de març de 2022.
 • 75% de les cotitzacions corresponents al mes d’abril de 2022.
 • 50% de les cotitzacions corresponents al mes de maig de 2022.
 • 25% de les cotitzacions corresponents al mes de juny de 2022.

Perquè siguin aplicables aquests beneficis a la cotització, els treballadors autònoms hauran de mantenir l’alta en el corresponent règim especial de la Seguretat Social fins al 30 de juny de 2022.

La base de cotització a l’efecte de la determinació de l’exempció serà la base de cotització per la qual venia cotitzant el treballador autònom abans d’accedir a la prestació per cessament d’activitat.

Aquesta exempció serà incompatible amb la percepció de la prestació per cessament d’activitat en qualsevol de les seves modalitats.

El que es disposa en aquest precepte serà aplicable als treballadors autònoms que esgotin la nova prestació extraordinària (article 2 del RD llei 2/2022), a partir de la finalització de les exempcions que tenen durant la suspensió de l’activitat i fins al 30 de juny de 2022.

Prestació extraordinària per cessament d’activitat per als treballadors autònoms afectats per una suspensió temporal de tota l’activitat a conseqüència d’una resolució de l’autoritat competent com a mesura de contenció de la propagació de la COVID-19

A partir de l’1 de març de 2022, els treballadors autònoms que es vegin obligats a suspendre totes les seves activitats a conseqüència d’una resolució adoptada per l’autoritat competent com a mesura de contenció en la propagació del virus COVID-19, o mantinguin pels mateixos motius la suspensió de la seva activitat iniciada amb anterioritat a la data indicada, tindran dret a una prestació econòmica per cessament d’activitat de naturalesa extraordinària sempre que es reuneixin els següents requisits:

 • Estar afiliats i en alta al Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms o en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors de la Mar, almenys trenta dies naturals abans de la data de la resolució que acordi la suspensió de l’activitat i, en tot cas, abans de la data d’inici de la mateixa quan la suspensió s’hagués decretat amb anterioritat a l’1 de març de 2022.
 • Trobar-se al corrent de pagament de les quotes a la Seguretat Social. No obstant això, si a la data de la suspensió de l’activitat no es complís aquest requisit, l’òrgan gestor convidarà al pagament al treballador autònom perquè en el termini improrrogable de trenta dies naturals ingressi les quotes degudes. La regularització del descobert produirà plens efectes per a l’adquisició del dret a la protecció.

La quantia de la prestació serà del 70% de la base mínima de cotització que correspongui per l’activitat desenvolupada.

No obstant això, quan convisquin en un mateix domicili persones unides per vincle familiar o unitat anàloga de convivència fins al primer grau de parentiu per consanguinitat o afinitat, i dos o més membres tinguin dret a aquesta prestació extraordinària per cessament d’activitat, la quantia de cadascuna de les prestacions serà del 40%.

El dret a la prestació naixerà des del dia en què sigui efectiva la mesura de tancament d’activitat adoptada per l’autoritat competent, o des de l’1 de març de 2022 quan es mantingui la suspensió d’activitat iniciada amb anterioritat a aquesta data.

Durant el temps que romangui l’activitat suspesa es mantindrà l’alta en el règim especial corresponent, tot quedant el treballador autònom exonerat de l’obligació de cotitzar. L’exoneració de l’ingrés de les quotes s’estendrà des del primer dia del mes en què s’adopti la mesura de tancament d’activitat, o des de l’1 de març de 2022 quan es mantingui la suspensió d’activitat iniciada amb anterioritat a aquesta data, fins a l’últim dia del mes següent al qual s’aixequi aquesta mesura, o fins al 30 de juny de 2022 si aquesta última data fos anterior.

El període durant el qual el treballador autònom estigui exempt de l’obligació de cotitzar s’entendrà com cotitzat, i les cotitzacions que hi corresponguin seran assumides per les entitats amb càrrec als pressupostos del qual es cobreixi la corresponent prestació.

La base de cotització aplicable durant tot el període de percepció d’aquesta prestació extraordinària serà en tot cas l’establerta en el moment d’inici d’aquesta prestació.

Aquesta prestació serà incompatible amb la percepció d’altres ingressos, amb alguna excepció.

La percepció d’aquesta nova prestació tindrà una durada màxima de quatre mesos, tot finalitzant el dret a la mateixa l’últim dia del mes en què s’acordi l’aixecament de les mesures o el 30 de juny de 2022, si aquesta última data fos anterior.

Imprimir