Llei Orgànica 1/2023, de 28 de febrer

Aquesta llei introdueix noves situacions d’incapacitat temporal, tot modificant la Llei General de la Seguretat Social i el reial decret que regula les prestacions econòmiques del sistema.

Amb la modificació es reconeix com a situacions especials d’incapacitat temporal per contingències comunes aquelles baixes laborals en cas de menstruació incapacitant secundària, així com la situació posterior a la interrupció de l’embaràs, sigui voluntària o no, i la de gestació de la dona treballadora des del dia primer de la setmana trigèsima novena.

Pel que fa a la prestació, s’han introduït aquests requisits:

Períodes mínims de cotització necessaris.

En cas de menstruació incapacitant secundària, així com la situació posterior a la interrupció de l’embaràs, sigui voluntària o no, no s’exigiran períodes mínims de cotització.

I en la situació de gestació de la dona treballadora, des del dia primer de la setmana trenta-novena, s’exigirà que la interessada acrediti els períodes mínims de cotització assenyalats a l’article 178.1 de la LGSS, segons l’edat que tingui complerta en el moment d’inici del descans.

Efectes del subsidi.

En la situació especial d’incapacitat temporal per menstruació incapacitant secundària el subsidi s’abonarà a càrrec de la Seguretat Social des del dia de la baixa en el treball.

En la situació especial d’incapacitat temporal per interrupció de l’embaràs, així com en la situació especial de gestació des del dia primer de la setmana trenta-novena de gestació, el subsidi s’abonarà a càrrec de la Seguretat Social des de l’endemà de la baixa en el treball, i serà a càrrec de l’empresari el salari íntegre corresponent al dia de la baixa.

Durada del subsidi.

El subsidi s’abonarà mentre el beneficiari es trobi en situació d’incapacitat temporal.

No obstant això, en la situació especial d’incapacitat temporal a partir de la setmana trenta-novena de gestació, el subsidi s’abonarà des que s’iniciï la baixa laboral fins a la data del part, tret que la treballadora hagués iniciat anteriorment una situació de risc durant l’embaràs, en quin cas seguirà percebent la prestació corresponent a la situació esmentada mentre aquesta hagi de mantenir-se.

Entrada en vigor al cap de tres mesos de la seva publicació al BOE (publicat 1/3/2023).

Imprimir