Amb la finalitat de reduir la mobilitat dels treballadors a efectes de minimitzar l’expansió del COVID-19 , el passat 29 de març va entrar en vigor el Reial decret-llei 10/2020, el qual estableix que aquells treballadors que prestin els seus serveis laborals en activitats no considerades com essencials, no podran desplaçar-se als seus llocs de treball, des del dia 30 de març fins al proper 9 d’abril.

Les característiques principals d’aquesta mesura són les següents:

 • Només afecta els treballadors per compte aliè: els autònoms que podien continuar operant d’acord amb allò establert al Reial decret 463/2020, pel qual es va declarar l’estat d’alarma, podran continuar exercint la seva activitat, però sense els seus empleats. Així mateix, els treballadors per compte aliè que estiguin desenvolupant la seva feina des dels seus domicilis (tele-treball), podran continuar prestant-la, i per tant, les hores laborables durant aquest període es tindran per treballades a tots els efectes.
 • Les hores no treballades durant aquest període es consideraran permís retribuït, és a dir, l’empresari haurà de satisfer la seva retribució corresponent, si bé aquestes hores seran recuperables fins al proper 31 de desembre:
  • De la manera que acordi l’empresari amb els treballadors
  • En cas de no arribar a un acord, de manera unilateral per part de l’empresari, amb un preavís de set dies
 • Els treballadors que hagin de continuar acudint al seu lloc de treball necessitaran:
  • El certificat d’empresa conforme han de desplaçar-se a la feina, per tal d’evitar les sancions per infracció de les normes de confinament
  • La declaració responsable de l’empresa conforme la seva activitat laboral està exclosa d’allò disposat al RD-llei 10/2020
 • Per aquelles activitats que no siguin considerades essencials, els treballadors podran acudir als seus llocs de treball en cas de feines començades i/o quin lliurament s’acrediti que és urgent, així com activitats que no puguin aturar la seva producció sense posar en risc la seva continuïtat.

A continuació adjuntem enllaç a la declaració responsable esmentada anteriorment, i que va esser aprovada de manera annexa al RD-llei.

Modelo de declaración responsable

Donada la rapidesa amb què van entrant en vigor les diverses normes, i la ambigüitat que presenta, en no poques ocasions, el seu redactat, unit a la gran casuística que ens podem trobar en funció de quina sigui l’activitat de l’empresa, recomanem que es posin en contacte amb els nostres assessors per tal d’aclarir quants dubtes siguin necessaris.

Imprimir