El DOGC acaba de publicar la convocatòria per a un ajut destinat a les Pimes catalanes i dedicat a sufragar part de les despeses de prospecció de mercats exteriors, per tal de promocionar el comerç exterior d’aquest tipus de productes.

A continuació detallem les principals característiques de l’ajut:

Beneficiaris

  1. Les persones físiques o jurídiques que siguin microempreses i PIMEs (fins 50 milions d’euros de facturació i 250 treballadors).
  2. Que realitzin l’activitat de transformació/manipulació i comercialització de productes agroalimentaris a Catalunya.

Despeses subvencionables

  1. Participació en fires i exposicions internacionals.
  2. Missions comercials directes o inverses.
  3. Campanyes publicitàries.
  4. Promocions en punt de venda.
  5. Presentacions de producte.
  6. Material divulgatiu i de promoció. Informació i publicitat en diversos mitjans.
  7. Consultoria, formació i assessorament en l’àmbit de la comercialització internacional agroalimentària.
  8. Comerç electrònic destinat a l’exportació.

Les despeses hauran d’estar executades i pagades des del 30 de setembre de 2021 fins el 30 de setembre de 2022.

Import dels ajuts

Màxim del 70% de la despesa subvencionable, amb una quantia màxima de 10.000,00 euros per persona beneficiària.

Les despeses s’hauran de justificar amb un compte justificatiu.

Termini de presentació de sol·licituds i procediment de concessió

El procediment de concessió de la subvenció és el de concurrència no competitiva, i les sol·licituds es resoldran per ordre cronològic de presentació.

El termini de presentació de sol·licituds ja està obert, i ho farà fins al 30 de setembre de 2022.

Podeu consultar més informació a les bases i la convocatòria de l’ajut:

https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/index.html?documentId=924352

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8633/1897562.pdf

Imprimir