Amb la finalitat d’afavorir la inversió en nous projectes empresarials d’envergadura, especialment en aquells sectors industrials amb una certa intensitat tecnològica i de creació d’ocupació (denominades “inversions d’alt impacte”), la Generalitat de Catalunya ha obert un programa d’ajuts per a projectes d’inversió duts a terme al territori català.

A continuació relacionem les principals característiques del programa:

 • Beneficiaris: empreses amb establiment operatiu a Catalunya o amb previsió d’establir-s’hi, excepte activitats de comerç al detall, del sector immobiliari i les empreses amb activitat inclosa dins del sacrifici de bestiar i conservació de carn, elaboració de productes carnis, i producció primària de productes agrícoles, i que compleixin els requisits previstos a la Base 3 de la convocatòria.
 • Actuacions subvencionables: inversions realitzades a Catalunya, entre l’1 de gener de 2021 i el 31 de desembre de 2022, considerades d’alt impacte, com ara:
  • Projectes de creació d’ocupació en l’àmbit de les TIC (creació mínima de 25 llocs de treball).
  • Projectes d’implantació de centres de decisió empresarial (creació mínima de 15 llocs de treball).
  • Projectes d’activitats industrials o de serveis a la indústria (creació mínima de 15 llocs de treball).
  • Projectes relacionats amb activitats de logística i distribució (creació mínima de 15 llocs de treball).
  • Projectes de centres de R+D+i (creació mínima de 8 llocs de treball).
  • Projectes d’inversió en actius fixos nous, materials o immaterials, d’un mínim d’entre 200.000 i 2.000.000 d’euros, segons la modalitat d’inversió.
 • Import de l’ajut: entre un 8% i un 30% de la inversió subvencionable, segons la modalitat.
 • Modalitat de concessió: concurrència competitiva (comparació de sol·licituds).
 • Termini de presentació de sol·licituds: entre el 29 d’abril i el 22 de juliol de 2021 a les 14.00h.

Podeu consultar les bases d’aquest programa al següent enllaç:

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8391/1847012.pdf

Imprimir