igualtat

A les empreses de 150 a 250 treballadors se’ls apropa el termini per comptar amb un pla d’igualtat. El pròxim mes de març del 2020 finalitza el termini establert per l’aprovació del pla d’igualtat.

Els recordem que les empreses de més de 50 treballadors tenen l’obligació de comptar amb un pla d’igualtat.

Aquesta obligació té una implantació progressiva en funció dels treballadors de l’empresa i a comptar a des de la data de publicació de l’esmentat RDLlei, el 7/03/2019.

  • 1 any per les empreses de 150 a 250 treballadors,
  • 2 anys per les empreses de 100 a 150 treballadors i
  • 3 anys per les empreses de 50 a 100 treballadors.
  • Les empreses de més de 250 treballadors ja tenien aquesta obligació.

Els plans d’igualtat contindran un conjunt ordenat de mesures avaluables dirigides a remoure els obstacles que impedeixen o dificulten la igualtat efectiva de dones i homes.

Amb caràcter previ s’elaborarà un diagnòstic negociat, si escau, amb la representació legal de les persones treballadores, deixant de ser un document que realitzava exclusivament l’empresa.

Les matèries que, almenys,  ha de contenir el diagnòstic són: Procés de selecció i contractació, Classificació professional, Formació, Promoció professional, Condicions de treball, inclosa l’auditoria salarial entre dones i homes, Exercici corresponsable dels drets de la vida personal, familiar i laboral, Infrarepresentació femenina, Retribucions i Prevenció de l’assetjament sexual i per raó de sexe.

A tenir en compte que la falta d’elaboració o no aplicació del pla d’igualtat constitueix una infracció molt greu, i pot ser sancionable amb una multa de 6.251 fins a 187.515 euros. Com també que l’incompliment de les obligacions, en matèria de plans i mesures d’igualtat, es considera infracció greu i pot ser sancionable amb una multa de 626 euros i 6.250 euros.

Imprimir