Obligació de registre de la jornada diària dels treballadors

 

El passat 23 de març de 2017 el Tribunal Suprem ha establert en una sentència que les empreses no estan obligades a portar un registre de la jornada diària de tota la plantilla per comprovar el compliment de la jornada laboral i horaris pactats, i que només han de portar un registre de les hores extres realitzades.

Aquesta és la interpretació que fa de l’article 35.5 de l’Estatut dels Treballadors, estimant d’aquesta manera el recurs interposat per Bankia contra una sentència de l’Audiència Nacional de 4 de novembre de 2014, que condemnava a l’entitat bancària a establir un sistema de registre de la jornada diària efectiva de tota la seva plantilla.

El Tribunal Suprem entén que convindria una reforma legislativa que aclareixi l’obligació de portar un registre horari i faciliti als treballadors provar la realització d’hores extraordinàries, però com que aquesta obligació no existeix encara, els tribunals no poden imposar a l’empresa l’establiment d’un complicat sistema de control horari que hauria de registrar tant l’entrada i la sortida dels treballadors, com el desenvolupament de la jornada efectiva de treball, ja que existeixen múltiples variants com diferents jornades, treball efectuat fora del centre de treball, distribució irregular de la jornada al llarg de l’any quan es pacti, etc.

Considera que no obligar a les empreses a portar un registre de la jornada diària dels treballadors no deixa a aquests indefensos a l’hora de provar la realització d’hores extraordinàries, ja que l’empresa li haurà de notificar a final de mes el número d’hores extraordinàries realitzades, el que permetrà reclamar davant d’aquesta comunicació. A efectes de prova, tot i que no es presumeix la realització d’hores extres si no es porta el seu registre, aquesta presumpció anirà contra l’empresa quan el treballador provi que sí les va realitzar, precisament per la inexistència d’aquest registre.

En qualsevol cas, cal tenir present que les empreses sí hauran de portar un registre de la jornada dels treballadors a temps parcial, obligació que existeix des de desembre de 2013.

Imprimir