Les persones treballadores amb la condició d’electors que el dia de les eleccions no gaudeixin del descans setmanal, tenen dret a un permís, de com a màxim 4 hores, dins de la jornada laboral per a exercir el seu dret de vot.

No cal concedir el permís si l’horari no coincideix ni totalment ni parcialment amb el dels col·legis electorals. El permís serà d’una durada inferior si l’horari coincideix parcialment amb l’horari d’obertura dels esmentats col·legis.

Temps de coincidència Hores de permís
de 0 a 2 hores 0 hores
Més de 2 i menys de 4 hores 2 hores
4 hores o més 4 hores

 

S’ha de reduir proporcionalment la durada del permís a les persones  treballadores que el dia de la votació facin una jornada inferior a l’habitual, legal o convinguda.

L’empresari serà qui determini, dins de l’horari establert pel col·legi electoral, el moment d’utilització de les hores, i té dret a sol·licitar a les persones treballadores l’exhibició del justificant acreditatiu d’haver votat, expedit per la mesa electoral.

Les persones treballadores que acreditin la condició de membres de mesa electoral o d’interventors i que no gaudeixin del descans setmanal el dia de les eleccions, tenen dret a un permís corresponent a la jornada completa del dia esmentat i a les cinc primeres hores de la jornada laboral del dia immediatament posterior. Si gaudeixen del descans setmanal, només tenen dret a les cinc hores esmentades.

Pel que fa a les que acreditin la condició d’apoderats i que no gaudeixin del descans setmanal, tenen dret a un permís durant la jornada completa del dia de les eleccions.

L’empresari, a petició dels treballadors interessats que acreditin la condició de membres de la mesa, d’interventors o d’apoderats,  i que hagin de treballar en el torn de nit en la data immediatament anterior a la jornada electoral, haurà de canviar-los el torn de treball.

Tots aquests permisos tenen caràcter de no recuperables i es retribueixen com si el treballador hagués prestat els seus serveis normalment.

Pel càlcul del salari a percebre per les persones treballadores amb dret a permís, si aquest està constituït en part per una prima o incentiu, s’ha tenir en compte, pel que fa a aquests conceptes, la mitjana percebuda en els sis mesos immediatament anteriors.

Imprimir