Com ja s’ha comentat anteriorment, el Tribunal Constitucional, en la seva sentència de 11 de maig de 2017, va declarar inconstitucionals certs preceptes que regulen aquest impost en la mesura que poden sotmetre a tributació situacions en les quals no ha existit increment del valor del terreny en el moment de la transmissió.

Doncs bé, malgrat i quedar clar que no es pot sotmetre a tributació aquelles situacions en les que no ha existit un guany (diferència entre el valor de transmissió i el valor d’adquisició), la realitat és que els Ajuntaments continuen cobrant en tots els casos la plusvàlua municipal, mentre continuem a l’espera que es produeixi el canvi normatiu que el Tribunal Constitucional va instar a  efectuar a la referida sentència.

Per tant, és evident que aquells casos en els que no s’ha produït un increment del valor del terreny que es posi de manifest en el moment de la seva transmissió haurien de ser objecte del corresponent recurs.

No obstant, no podem oblidar-nos dels casos en els que sí s’ha produït un guany patrimonial en la transmissió d’un immoble, donat que el Tribunal Constitucional va declarar inconstitucionals, entre altres, els articles 107.1 i 107.2.a) de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, preceptes que serveixen per determinar quina ha de ser la base imposable de l’impost, i conseqüentment la quota a fer efectiva.

De fet, ja han estat diversos els Jutjats i Tribunals que han estimat demandes que impugnen la liquidació de la plusvàlua municipal, fins i tot en aquells casos en els que sí ha existit aquest guany patrimonial, ja que entenen que aquells preceptes que determinen la manera de calcular el possible increment de valor del terreny han estat expulsats de l’Ordenament Jurídic, motiu pel qual qualsevol liquidació efectuada a l’empara dels articles declarats inconstitucional és susceptible de ser anul·lada.

Així ho han manifestat, entre d’altres, el Tribunal Superior de Justícia de Madrid en la seva sentència de 21 de juliol de 2017 i el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en sentència de 30 d’octubre de 2017, els quals consideren que malgrat i existir un guany patrimonial en la transmissió de l’immoble, i que pugui arribar a concloure l’existència d’un increment del valor del terreny transmès , l’expulsió de l’ordenament jurídic dels articles 107.1, 107.2.a) i 110.4 de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals suposen la impossibilitat per als Ajuntaments de determinar la base imposable sobre la qual calcular l’impost que s’ha de fer efectiu.

Per tot l’anterior, convindria revisar totes aquelles liquidacions de la plusvàlua municipal efectuades durant els últims quatre anys, per tal de valorar la possibilitat de sol·licitar la seva anul·lació conforme al que s’ha manifestat, sempre tenint en compte que estem a l’espera que legislador efectuï la regulació pertinent per poder calcular adequadament l’impost.

 

Imprimir