Tal com vàrem informar en el seu dia en aquest blog [1], una de les mesures previstes per l’Estat durant la crisi sanitària dels darrers mesos, va esser la concessió d’ajornaments de pagament, fonamentalment aplicables als impostos corresponents al primer trimestre (a presentar durant el mes d’abril), per empreses amb facturació inferior a 6.010.121,04 euros. Aquests ajornaments es varen concedir a un termini de sis mesos, i sense computar interessos de demora durant els quatre primers.

Doncs bé, s’apropa el venciment del termini a partir del qual començaran a meritar-se interessos de demora (3,75% anual) per els esmentats ajornaments. Així:

  • Si l’empresa té una facturació, l’any precedent, inferior a 600.000 euros, podia acollir-se a una pròrroga en el termini de presentació dels impostos, que s’estenia fins el 20 de maig. En aquest cas, l’ajornament sol·licitat començarà a meritar interessos a partir del 20 de setembre.
  • En la resta dels casos, la meritació dels interessos començarà el proper 20 d’agost.

Els recordem que és possible liquidar anticipadament els esmentats ajornaments mitjançant sol·licitud de carta de pagament a Hisenda, i si es realitza el pagament abans de les dates indicades anteriorment, l’ajornament resultarà sense cost financer per el contribuent.

GRUP GESTIÓ es posa a la seva disposició per qualsevol dubte o aclariment al respecte.

 


[1] http://www.gestiogirona.com/mesures-urgents-a-nivell-nacional-i-autonomic-contra-el-coronavirus/

Imprimir