El govern en funcions ha establert mesures per mantenir l’import de les pensions, les normes de cotització a la Seguretat Social i el salari mínim interprofessional actualment vigents, així com la pròrroga de l’aplicació de la normativa anterior de jubilació per a determinats casos.

Actualització de les pensions.

El compromís d’actualitzar les pensions i altres prestacions públiques estatals amb una alça del 0,9% queda suspès fins al moment en què el Govern es trobi en ple ús de la seva capacitat propositiva i normativa.

De moment, es mantindrà el mateix import que tinguessin reconegut a 31 de desembre de 2019.

Una vegada es porti a terme l’augment, tindrà efectes des de l’1 de gener de 2020.

Cotització a la Seguretat Social.

Es prorroguen determinades normes de cotització, com les relatives als topalls i bases màximes de cotització del sistema de Seguretat Social, a la cotització dels sistemes especials d’empleats de la llar i els dels treballadors agraris per compte d’altri i pròpia, i a les bases i tipus de cotització del Règim Especial de Treballadors per Compte Propi o Autònoms. Igualment es prolonga la suspensió del sistema de reducció de les cotitzacions per contingències professionals degudes a la disminució de la sinistralitat laboral.

Salari mínim interprofessional.

Es prorroguen els efectes del salari mínim interprofessional per al 2019, fins que s’aprovi el reial decret pel qual es fixa el salari mínim interprofessional per a l’any 2020 en el marc del diàleg social.

Jubilació – Aplicació de la normativa anterior.

Es garanteix durant el 2020 el manteniment de l’aplicació de la normativa prèvia a la Llei 27/2011, d’1 d’agost, d’actualització, adequació i modernització del sistema de la Seguretat Social, a les pensions de jubilació causades abans de l’1/01/2021, a les persones que van veure extingida la seva relació laboral abans de l’1/04/2013, sempre que no tornin a quedar incloses en algun dels règims del sistema de la Seguretat Social; i a les persones amb relació laboral suspesa o extingida a conseqüència de decisions adoptades en expedients de regulació d’ocupació, o per mitjà de convenis col·lectius de qualsevol àmbit, acords col·lectius d’empresa, així com per decisions adoptades en procediments concursals, aprovats, subscrits o declarats amb anterioritat a l’1 d’abril de 2013, sempre que l’extinció o suspensió de la relació laboral es produeixi amb anterioritat a l’1 de gener de 2021. Serà condició indispensable que els indicats acords col·lectius d’empresa es trobin degudament registrats a l’Institut Nacional de la Seguretat Social o a l’Institut Social de la Marina.

Imprimir