El 4 de setembre s’ha publicat, mitjançant la resolució EMT/2808/2023, la convocatòria de concessió de subvencions per l’any 2023 del Programa “TU+1” de foment de la contractació indefinida d’una persona treballadora per part d’autònoms sense treballadors a càrrec.

Us recordem que poden ser beneficiàries d’aquesta subvenció les persones físiques o jurídiques següents:

  • Els treballadors autònoms sense assalariats a càrrec o les societats limitades unipersonals (SLU) quan la persona física que les constitueixi desenvolupi la seva activitat a la societat, sense assalariats a càrrec.
  • També els treballadors autònoms amb un o diversos treballadors autònoms col·laboradors a càrrec, sempre que el nou contracte indefinit no es formalitzi amb aquest o aquests treballadors autònoms col·laboradors.

La subvenció serà de fins a 19.745,00 euros per a cada autònom o societat limitada unipersonal (SLU) sense treballadors a càrrec seu que formalitzi un contracte indefinit, durant un període mínim de 18 mesos, d’una persona en situació d’atur inscrit com a demandant d’ocupació no ocupat (DONO). No seran objecte d’aquesta subvenció els contractes de treball fixos discontinus.

Les persones beneficiàries han de sol·licitar la subvenció abans de subscriure el contracte i han de formalitzar el contracte o els contractes de treball indefinits en un termini màxim de 2 mesos a comptar des de l’endemà de la publicació de la resolució d’atorgament.

La sol·licitud s’ha de formalitzar exclusivament per via electrònica mitjançant la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya.

El termini de presentació del formulari de sol·licitud, amb la documentació annexa inclosa, comença a les 9.00 hores del dia 5 de setembre de 2023, i finalitza a les 15.00 hores del 28 de setembre de 2023.

Font:

RESOLUCIÓ EMT/2808/2023, de 20 de juliol, per la qual es fa pública la convocatòria de concessió de subvencions de l’any 2023 per al desenvolupament del Programa TU+1 de foment de la contractació indefinida d’un treballador/a per part d’autònoms sense treballadors o treballadores a càrrec (ref. BDNS 709631). (gencat.cat)

ORDRE EMT/220/2022, de 5 d’octubre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al desenvolupament del programa “TU+1” de foment de la contractació indefinida d’un treballador o treballadora per part d’autònoms sense treballadors o treballadores a càrrec. (gencat.cat)

ORDRE EMT/154/2023, de 13 de juny, de modificació de l’Ordre EMT/220/2 (gencat.cat)

Imprimir