El passat 3 de desembre es va publicar al DOCG la convocatòria de subvencions directes per la rehabilitació energètica d’edificis existents, a fi de promoure la reducció del consum final d’energia i l’acompliment amb els objectius d’energia i clima i, alhora, promoure l’activitat econòmica, amb fons procedents del Fons Nacional d’Eficiència Energètica.

A continuació descrivim els trets principals de l’esmentada subvenció:

  • Beneficiaris: persones físiques o jurídiques de tota mena, particulars o empresaris, propietaris o explotadors d’edificis susceptibles d’acollir-se a les actuacions subvencionables.
  • Actuacions subvencionables: aquelles recollides al RD 737/2020 de 4 d’agost, com ara millora de l’eficiència energètica, instal·lació de sistemes d’energia renovable, etc.
    • No seran actuacions subvencionables les realitzades en edificis de nova construcció, les que suposin un increment de superfície o volum d’ús, així com una modificació en l’utilització de l’immoble.
  • Quantia: variable segons l’actuació a realitzar: per més detall Podeu consultar els annexes I i IV del RD 737/2020, de 4 d’agost
  • Termini d’execució de l’actuació: 18 mesos des de la notificació de la concessió de l’ajut.
  • Termini de presentació de les sol·licituds: des del 4 de desembre de 2020 fins exhauriment de fons, i en tot cas, abans del 31 de juliol de 2021.
  • Procediment de concessió: concurrència no competitiva, de manera que les subvencions s’atorgaran per ordre cronològic de sol·licituds.
  • Pagament: un cop executades les actuacions subvencionades i prèvies les comprovacions necessàries.

Podeu consultar més detalls sobre aquesta subvenció al següent enllaç: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8286/1825283.pdf

Imprimir