El BOE acaba de publicar, juntament amb la pròrroga dels ERTO, de la qual hem informat en aquest blog, la pròrroga, fins el 31 de gener de 2021, de la prestació ordinària per cessament d’activitat compatible amb l’activitat, amb els mateixos requisits que per a la primera pròrroga aprovada, és a dir:

  • No estar gaudint de la tarifa plana per nous autònoms i haver cotitzat durant un període mínim de 12 mesos. Per qui no compleixi algun d’aquests dos requisits, existeix, però, un ajut per a baixos ingressos, sota determinades condicions.
  • Que els ingressos del període (en aquest cas, d’octubre a desembre) siguin inferiors en un 75% als corresponents al mateix període de 2019.
  • No superar uns rendiments nets de 5.818,50 euros totals durant el període esmentat.

Així mateix, es preveu una nova prestació extraordinària en el cas de cessament forçós de l’activitat que tingui causa en alguna resolució administrativa de restriccions amb motiu de la COVID-19.

Finalment, es prorroguen els ajuts per als treballadors autònoms de temporada amb una flexibilització dels requisits temporals.

Totes les prestacions començaran a meritar amb efectes a 1 d’octubre de 2020 i tindran una durada màxima de 4 mesos, sempre que la sol·licitud es presenti dins dels primers quinze dies naturals d’octubre. En cas contrari, els efectes queden fixats al primer dia del mes següent al de la presentació de la sol·licitud. Això suposa que el sol·licitant haurà de fer una previsió, a priori, dels seus ingressos i rendiments durant l’esmentat període, a fi de valorar si acomplirà els requisits establerts a aquest efecte, doncs altrament, haurà de retornar l’ajut percebut.

Imprimir