La Generalitat de Catalunya ha fet públiques avui les bases per a la concessió d’ajuts a fons perdut en l’àmbit del comerç, els serveis, l’artesania i la moda, afectats per la crisi del COVID-19.

Les característiques principals d’aquests ajuts són les següents:

 • Beneficiaris: autònoms i petites i mitjanes empreses dels sectors esmentats. Per alguns programes, serà necessari haver patit el tancament forçós o una davallada molt important de facturació per causa de la crisi sanitària.
 • Quantia: variable en funció del programa d’ajut sol·licitat i la despesa prevista imputable al projecte objecte de la sol·licitud.
 • Programes d’ajut disponibles:
  • Programa de suport a les entitats representatives del sector del comerç.
  • Programa de suport a la xarxa associativa de comerç, artesania i moda.
  • Programa per a la reactivació del comerç.
  • Programa de suport a la inversió per a la nova implantació de comerços i millora comercial dels establiments.
  • Programa per a la reactivació de la moda catalana.
  • Programa per a la reactivació de l’empresa artesana.
  • Programa de suport als municipis en l’àmbit del comerç i de l’artesania.
 • Compatibilitat amb altres ajuts públics: la subvenció és compatible, si bé la suma total d’ajuts rebuts per aquest concepte no podrà excedir de l’import total del projecte a subvencionar.

Podeu consultar les bases del programa d’ajuts al següent enllaç:

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8123/1792922.pdf

Imprimir