S’acaba de publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la llei d’acompanyament als pressupostos de 2022, que incorpora diverses mesures fiscals, de les quals passem a esmentar les més rellevants:

Impost sobre habitatges buits

 • S’introdueixen modificacions tècniques a la redacció dels preceptes relatius als béns immobles cedits a persones vinculades, per tal d’evitar la possibilitat de simulacions constitutives de frau de llei.
 • S’amplia el ventall de subjectes passius del tribut, incloent-hi:
  • Les societats inactives que no es trobin en situació de dissolució i liquidació.
  • Les persones físiques considerades grans tenidors, en els mateixos termes que els subjectes passius amb personalitat jurídica. Es consideraran grans tenidors aquelles persones físiques propietàries o titulars de drets reals sobre més de quinze immobles.

Impost de successions i donacions

 • S’estableix, amb efectes exclusivament per l’any 2022, l’ampliació de fins a dos anys del termini de pagament del tribut pels supòsits en què l’inventari de l’herència no comprengui prou diners efectius o béns fàcilment realitzables per a pagar el tribut.
 • S’assimila, a efectes del tribut, la relació entre una persona que estigui o hagi estat en acolliment i el seu acollidor a la relació entre fills i ascendents.

Modificacions de certs aspectes de l’IRPF competència de la Generalitat de Catalunya

 • S’incorpora el supòsit de deducció autonòmica per naixement o adopció de fill en el cas de família monoparental, que es fixa en 300 euros.
 • S’assimila la condició de família monoparental a la de família nombrosa a efectes de la deducció autonòmica per lloguer d’habitatge habitual, que és del 10% de les quantitats satisfetes pel lloguer, fins a un màxim de 600 euros anuals.
 • Tram autonòmic de l’IRPF: Es modifiquen i afegeixen alguns trams, rebaixant-se la tributació a les rendes inferiors a 17.707,20 euros i incrementant-se lleugerament en el tram comprés entre 21.000 i 53.007 euros. A continuació es mostra la taula comparativa (en color verd, els tipus rebaixats amb la reforma, i en vermell, els incrementats):
Base liquidable (des de) Base liquidable (fins) % Tipus 2022 % Tipus anterior
12,450.00 10.5% 12.0%
12,450.00 17,707.20 12.0% 12.0%
17,707.20 21,000.00 14.0% 14.0%
21,000.00 33,007.20 15.0% 14.0%
33,007.20 53,407.20 18.8% 18.5%
53,407.20 90,000.00 21.5% 21.5%
90,000.00 120,000.00 23.5% 23.5%
120,000.00 175,000.00 24.5% 24.5%
175,000.00 en endavant 25.5% 25.5%

 

No obstant, aquesta modificació no tindrà efectes a la renda que es declari durant el 2022 (doncs correspon als rendiments obtinguts al 2021), però sí a les retencions dels rendiments del treball satisfets a partir de l’1 de gener de 2022.

Tribut sobre el joc

S’estableix una nova obligació formal de subministrament d’informació per part dels operadors de màquines recreatives i d’atzar.

Taxes

S’actualitzen les quotes per a ajustar els imports al cost del servei que es presta, s’afegeixen nous fets imposables a taxes ja existents i es creen taxes noves per determinades activitats.

Imprimir