Avui s’ha publicat el paquet de mesures oficiosament anunciades per l’executiu català dies enrere.

En general, es tracta de mesures de caràcter desenvolupador de les disposicions previstes per el Reial Decret-Llei per el qual s’establia l’estat d’alarma a nivell nacional, i per tant, vinculades a la durada d’aquest. Algunes, com les següents, tenen un abast específic:

 • Suspensió de determinats contractes públics
 • Gestió de riscos sanitaris
 • Mesures de distribució de les tasques del personal sanitari públic

I, per el que fa a les empreses privades en general, s’aproven les següents mesures:

 • Suspensió dels terminis de presentació i ingrés dels tributs autonòmics (propis i cedits).
  • Són tributs propis: l’impost sobre habitatges buits (quin termini voluntari acabava el proper 20 de març), begudes ensucrades, taxa turística, actius no productius de les persones jurídiques, etc
  • Són tributs cedits l’impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i l’impost de successions i donacions.
 • Ajut econòmic directe, de fins 2.000 euros, per autònoms persones físiques amb domicili fiscal a Catalunya, afectats per el tancament forçós decretat per l’estat d’alarma, i que acreditin una davallada dràstica i involuntària dels seus ingressos, mitjançant la comparativa entre els resultats del mes de març de 2020 respecte el març de 2019, i sempre i quan no disposin de fonts alternatives d’ingressos.
  • L’ajut es concedirà fins exhaurir fons, i serà incompatible amb qualsevol altre ajut, públic o privat, destinat a la mateixa finalitat

Podeu consultar el text íntegre del decret al següent enllaç:

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8089/1790135.pdf

Imprimir