En aquests moments en què s’està començant a reactivar, de manera progressiva, l’economia a tots els nivells, el BOE publica una bateria de mesures que tenen com a objectiu donar resposta a la situació en què es trobaran, un cop s’aixequi l’estat d’alarma, les empreses que han hagut de recórrer als expedients de regulació temporal d’ocupació (ERTO) per causa de força major. En molts casos, les empreses no veuran normalitzada, a curt termini, la demanda dels seus productes i serveis i, decaiguda la força major que els va originar, es veuran obligades a reincorporar els treballadors inclosos als ERTO.

El principal cavall de batalla de les negociacions els darrers dies ha estat la menera de regular específicament el compromís que s’exigia a les empreses que s’havien acollit als ERTO per força major, de mantenir l’ocupació durant els sis mesos posteriors a la represa de l’activitat.

En aquest sentit, el RD llei 18/2020, estableix el següent:

 • S’allarga fins al 30 de juny de 2020 la situació de força major, total o parcial, que justificava l’acolliment als ERTO per causa de la COVID-19, desvinculant els terminis de la durada de l’estat d’alarma.
 • Es manté la vigència del procediment abreujat per a presentar ERTO per causes objectives, econòmiques o productives.
 • Es mantenen les exempcions, parcials (75%) o totals (100%), de cotitzacions empresarials durant els mesos de maig i juny, en funció de si l’empresa té més o menys de 50 treballadors donats d’alta.
 • Així mateix, en les situacions en què l’activitat es reprengui de manera parcial, les anteriors exempcions seran les següents:
  • Pels treballadors que tornin a l’activitat:
   • Empreses de menys de 50 treballadors: 85% al maig i 70% al juny.
   • Empreses de més de 50 treballadors: 60% al maig i 45% al juny.
  • Pels treballadors que romanguin a l’ERTO
   • Empreses de menys de 50 treballadors: 60% al maig i 45% al juny.
   • Empreses de més de 50 treballadors: 45% al maig i 30% al juny.
 • Es prohibeix l’aplicació d’aquestes mesures a:
  • Empreses que tinguin el seu domicili a paradisos fiscals.
  • Empreses que reparteixin dividends corresponents a l’exercici 2020, excepte que:
   • Abonin prèviament l’import corresponent a l’exoneració de les quotes patronals aplicades com a conseqüència de l’ERTO, o bé,
   • L’empresa disposés, a 29 de febrer de 2020, de menys de 50 treballadors en situació d’alta.
 • El compromís per part de l’empresa de mantenir l’ocupació durant els sis mesos posteriors a la represa de l’activitat, tindrà les següents característiques:
  • S’aplicarà únicament als ERTO per força major.
  • El compromís s’entendrà incomplert si es produeix l’acomiadament o extinció de contracte de qualsevol de les persones que varen estar afectades per l’ERTO, excepte que es tracti de:
   • Acomiadament disciplinari procedent.
   • Dimissió, mort, jubilació o incapacitat del treballador.
   • Finalització de la crida en el cas de treballadors fixos discontinus, per interrupció (no per extinció).
   • Contractes temporals que finalitzin el seu termini o el seu objecte.
   • Empreses en què concorri risc de concurs de creditors, en base als indicis objectius que estableix la legislació concursal al respecte.
  • No obstant els punts anteriors, l’esmentat compromís es valorarà específicament tenint en compte les particularitats dels diferents sectors i la normativa laboral aplicable, i especialment, les empreses amb elevada variabilitat o temporalitat de l’ocupació.
  • L’incompliment del manteniment de l’ocupació en els termes exposats comportarà el reintegrament de les cotitzacions de què l’empresa va quedar exonerada, amb els corresponents recàrrecs i interessos.

En definitiva,  atenent a l’esperit de la llei, i sens perjudici de la interpretació que, en el futur, puguin fer-ne els tribunals, l’acomiadament d’una sola persona inclosa a un ERTO, durant els sis mesos posteriors a la continuació de l’activitat, comportarà haver d’ingressar la cotització de tots els treballadors afectats per l’ERTO, en els termes esmentats.

Per tant, serà molt important assessorar-se sobre l’estratègia més escaient per tal d’optimitzar els costos laborals mentre els efectes d’aquesta normativa continuen operatius.

Imprimir