El Govern de la Generalitat ha presentat un nou pla d’ajuts directes per donar suport als col·lectius i sectors econòmics més afectats per les mesures de contenció de la COVID-19.  Les bases corresponents als ajuts més representatius ja han estat publicades al DOGC, i d’altres estan pendent de publicació per conèixer-ne més detalls.

Els destinataris d’aquestes ajudes seran, majoritàriament:

 • Treballadors autònoms que han vist reduïts els seus ingressos.
 • Micro i petites empreses que han patit una caiguda substancial de la seva facturació i que es comprometin a mantenir els llocs de treball.
 • Persones treballadores que estiguin en un expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO).
 • Els sectors més afectats per les restriccions.

Els ajuts es canalitzaran mitjançant quatre modalitats:

A) Ajut directe a autònoms i empreses afectats per la crisi sanitària

Consisteix en un ajut directe de 2.000 euros per autònom, podent-s’hi acollir sempre i quan no se superin uns determinats límits de rendiments obtinguts durant 2019 i 2020, quin compliment serà manifestat mitjançant declaració responsable en el moment de la inscripció com a sol·licitant del mateix, que haurà de realitzar-se entre el 19 i el 26 de febrer a les 15.00h.

Podeu consultar més detalls sobre aquest ajut al següent enllaç:

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8336/1834944.pdf

B) Ajut directe a autònoms i empreses amb treballadors en ERTO

Aquells autònoms i pimes  que tinguin treballadors en situació d’ERTO actiu a 31 de gener de 2021 i mantinguin  el mateix nombre de treballadors a 31 de desembre de 2021 respecte de 31 de desembre de 2020, podran accedir a un ajut directe de 2.000 euros per cada treballador en ERTO, amb un màxim de 30.000 euros per empresa. El termini de la presentació de les sol·licituds serà el comprès entre el 15 i el 22 de febrer, i el procediment serà el de concurrència competitiva, sobre la base de la disminució de facturació soferta en l’exercici 2020 respecte de l’exercici 2019.

Podeu consultar més detalls sobre aquest ajut al següent enllaç:

https://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/index.html?action=fitxa&documentId=892752&language=ca_ES&newLang=es_ES

C) Ajuts destinats a la formació i capacitació de treballadors en situació d’ERTO

Els imports i les condicions d’aquest ajut encara estan pendents de desenvolupament, si bé la Generalitat ha informat que es donarà prioritat als sectors més afectats per la crisi sanitària.

D) Ajuts directes als treballadors en situació d’ERTO

S’aprova un ajut adreçat als treballadors per compte aliè, inclosos aquells amb contracte fix discontinu, que hagin estat, durant el mes de desembre de 2020, al menys un dia inclosos en un ERTO per causes objectives o de força major (per exemple, tancament forçós per causa de les restriccions).

Encara està pendent l’aprovació dels detalls respecte de la quantia de l’ajut, però s’estima que consistirà en un import mínim de 600 euros per treballador, possiblement fraccionat en diverses mensualitats. Aquesta línia presenta l’avantatge que no serà necessari disposar de certificat digital per poder-la sol·licitar, i requerirà inscripció prèvia entre el 15 i el 25 de febrer a les 15.00h.

Podeu consultar més detalls sobre aquest ajut al següent enllaç:

https://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/index.html?action=fitxa&documentId=892752&language=ca_ES&newLang=es_ES

A continuació presentem un quadre-resum de les diverses modalitats d’ajuts esmentats, i les seves condicions:

Línia d’ajuts Import Requisits econòmics Altres requisits
 Autònoms
 • 2.000€ (pagament únic)
 • Base imposable IRPF 2019 inferior a 35.000 €
 • Rendiment net 2020 inferior a 17.500 €
 • 0-6 persones (autònoms/socis + assalariats) durant 2019
 • Alta RETA anterior a 1/1/21, i mantenir-la com a mínim fins 28/2/21
 • Inscripció prèvia base dades amb certificat digital entre el 19 i el 26 de febrer
 • Domicili a Catalunya
Treballadors en ERTO 
 • Mínim 600€
 • Haver estat a L’ERTO (causes objectives o COVID) almenys un dia durant el mes de desembre de 2020
 • Domicili a Catalunya
 • Inscripció prèvia (sense certificat digital) entre el 15 i el 25 de febrer
Formació treballadors en ERTO 
 • Variable
 • A concretar
 • Prioritat sectors més afectats
PIMES manteniment ocupació 
 • 2.000€ per treballador en ERTO
 • Fins a 30.000€ per empresa
 • Facturació anual/ balanç inferior a 10 milions €, i menys de 50 treballadors
 • Tenir treballadors en ERTO a 31/01/2021
 • Mantenir tots els llocs de treball fins 31/12/2021
 • Sol·licitud entre 15 i 22 de febrer
Imprimir