Com vàrem explicar-los en el seu moment, el passat 1 de maig de 2020 varen entrar en vigor les mesures fiscals derivades de l’aprovació dels pressupostos generals per a l’esmentat any, entre les quals hi havia diverses modificacions respecte de l’Impost sobre Successions.

Concretament, podem resumir aquestes mesures en les següents:

 • Introducció de coeficients multiplicadors de la quota tributària en funció del patrimoni preexistent pels contribuents del Grup I (descendents menors de 21 anys) i del Grup II (resta de descendents, cònjuge i ascendents), mantenint-se els coeficients que ja s’aplicaven als Grups III i IV.
 • Es manté la bonificació de la quota tributària aplicable al cònjuge, però es redueixen aquelles aplicables als contribuents dels Grups I i II.
 • Els contribuents dels Grups I i II no tindran dret a la bonificació de la quota tributària en cas d’haver optat per les següents reduccions i exempcions previstes a la legislació, amb l’excepció de la reducció per l’adquisició de l’habitatge habitual.

Aquestes modificacions han suposat que les liquidacions per l’Impost sobre Successions hagin augmentat substancialment, suposant una important càrrega per als hereus que han d’assumir aquest pagament.

D’aquesta manera, a títol d’exemple, imaginem que una persona, en el moment de la seva defunció, era titular dels següents béns:

 • Habitatge habitual: 600.000 € *
 • Altres immobles: 1.500.000 €
 • Dipòsits, valors, accions…: 100.000 €
 • Societat mercantil: 2.700.000 € *
 • Aixovar domèstic: 40.000 €

* Imaginem que apliquem les reduccions per parentiu, per l’adquisició de l’habitatge habitual del causant i per l’adquisició de participacions en entitats respecte de la societat.

Si aquesta persona hagués nomenat dos hereus a parts iguals, aquests haurien pagat, abans de la modificació indicada, la quantitat de 231.237,50 € cada un, mentre que després de la modificació haurien de pagar 325.000,00 €.

La diferència és important, però si a més el patrimoni preexistent de qualsevol dels hereus fos superior a 500.000 €, la quota de l’Impost sobre Successions que resultaria seria de 357.500,00 €, i s’incrementaria encara més si el patrimoni preexistent fos superior a 2.000.000 €, i encara més si fos superior a 4.000.000 €.

En aquest mateix exemple, reduïm els imports dels béns que composen l’herència de la següent manera:

 • Habitatge habitual: 300.000 € *
 • Altres immobles: 100.000 €
 • Dipòsits, valors, accions…: 300.000 €
 • Societat mercantil: 470.000 € *
 • Aixovar domèstic: 18.000 €

* Apliquem també en aquest cas les reduccions per parentiu, per  l’adquisició de l’habitatge habitual del causant i per l’adquisició de participacions en entitats respecte de la societat.

En aquest cas, abans de la modificació, cada hereu hagués pagat d’Impost de Successions la quantitat de 3.924,78 €, mentre que després de la modificació hauran de pagar 12.107,50 €.

Si, a més, el patrimoni preexistent dels hereus supera els 500.000 €, la quota de l’impost de Successions serà de 13.318,25 €, i s’anirà incrementant en cas de ser superior a 2.000.000 €, i més si és superior a 4.000.000 €.

Per aquest motiu, els recomanem que consultin amb els experts de GRUP GESTIÓ GIRONA la repercussió que el pagament d’aquest Impost suposarà per als seus hereus, per tal que els assessorem sobre la millor manera de programar i planificar la seva successió de la manera més eficient i més favorable per als seus éssers estimats.

Imprimir