Per a aquelles empreses que hagin sol·licitat i percebut ajuts relacionats amb la crisi sanitària, en alguns casos les respectives bases reguladores imposen requisits de conducta empresarial a posteriori, vinculats als objectius que el legislador perseguia en el moment de concedir-les. Fem recordatori dels requisits d’aquest tipus que exigeixen dos dels programes d’ajuts COVID més habituals entre les empreses:

  • En el cas de les ajudes directes a la solvència empresarial (dotades amb fins a 200.000 euros), a banda de fer efectius els pagaments dels deutes declarats per import de la subvenció rebuda com a màxim en el termini de dos mesos des de la seva percepció, i de presentar en termini els corresponents comptes justificatius, es requereix el següent:
    • Mantenir l’activitat que ha originat la concessió de l’ajut fins al 30 de juny de 2022.
    • No repartir dividends durant el 2021 i el 2022.
    • No aprovar increments en les retribucions de l’alta direcció (incloent-hi òrgans d’administració) durant un període de dos anys des de la data de concessió de l’ajut.
  • En el cas dels ajuts a pimes per mantenir els llocs de treball en situació d’expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO), es demana mantenir el mateix nombre de treballadors el 31 de desembre de 2021, respecte del 31 de desembre de 2020. Això no implica mantenir nominalment els mateixos treballadors, sinó simplement mantenir el seu mateix nombre. També és important recalcar que es considera nombre de treballadors tots els que té l’empresa, ja estiguin a ERTE o en actiu, independentment del tipus de jornada (completa, reduïda…).

L’incompliment d’algun dels requisits esmentats comportarà la revocació de la subvenció i l’obligació del beneficiari de reintegrar-la, amb els corresponents interessos de demora.

Imprimir