El registre retributiu com a mitjà de control de l’obligació de pagar, per la prestació d’un treball d’igual valor, la mateixa retribució, sense que pugui produir-se discriminació per raó de sexe.

Us recordem que totes les empreses tenen l’obligació de realitzar un registre retributiu, convenientment desglossat per sexes, amb la mitjana aritmètica i la mediana del que es percep realment per cadascun dels conceptes retributius en cada grup professional, categoria professional, nivell, lloc o qualsevol altre sistema de classificació aplicable.

El registre retributiu és un document, no nominatiu, on es recull tota la informació salarial de l’empresa o organització, de forma detallada, i que mostra separadament les retribucions de dones i homes de la plantilla.

No complir amb aquesta obligació es considera una falta greu i pot ser sancionada amb una sanció que pot anar dels 751 als 7.500 euros.

Font: Preguntes més freqüents sobre l’auditoria retributiva, el registre retributiu i els plans d’igualtat. Treball (gencat.cat)

Imprimir