Sempre en el punt de mira de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.

Recordeu que l’empresari té l’obligació de garantir la seguretat i salut dels treballadors al seu servei i, per tant, de complir les obligacions establertes en la normativa sobre prevenció de riscos laborals.

Aquesta obligació empresarial és un dels constants objectius de control per part de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.

L’objecte d’aquesta normativa és promoure la seguretat i la salut dels treballadors mitjançant l’aplicació de mesures i el desenvolupament de les activitats necessàries per a la prevenció dels riscos derivats del treball.

La millor opció per a la majoria de les empreses, donada la complexitat de les actuacions que cal realitzar, i la formació necessària per dur-les a terme, es recórrer a un servei de prevenció aliè.

En cas que encara no tingueu cap servei de prevenció contractat, o no hàgiu renovat el contracte del servei que teniu, us podem fer arribar, de nou, diversos pressupostos de serveis de prevenció.

És important recordar que l’incompliment per part dels empresaris de les seves obligacions en matèria de prevenció de riscos laborals donarà lloc a responsabilitats administratives (i penals i civils per danys i perjudicis) i a les seves corresponents sancions, que poden arribar, en el seu grau màxim, a 2.450 € les infraccions lleus, a 49.180 € les greus i a 983.736 € les molt greus.

Estem a la vostra disposició per qualsevol aclariment al respecte d’aquest servei.

Imprimir