Us recordem que el RD 902/2020 estableix l’obligació per a totes les empreses de realitzar un registre retributiu, convenientment desglossat per sexes, amb la mitjana aritmètica i la mediana del que es percep realment per cadascun dels conceptes retributius en cada grup o categoria professional, nivell, lloc o qualsevol altre sistema de classificació aplicable.

El registre retributiu és un document, no nominatiu, on es recull tota la informació salarial de l’empresa o organització de forma detallada, i mostra separadament les retribucions de dones i homes de la plantilla.

El registre retributiu haurà de comprendre tota la informació sobre les retribucions, incloent-hi les del personal directiu i alts càrrecs.

Aquesta informació ha d’estar desagregada atenent a la naturalesa de la retribució, incloent-hi el salari base, cadascun dels complements i cadascuna de les percepcions extrasalarials, i especificant de manera diferenciada cada percepció.

Aquest registre haurà d’incloure, si es dóna el cas que la mitjana de les retribucions d’un sexe supera la de l’altre en un 25% i només en el cas de les empreses de 50 o més treballadors, una justificació que la diferència respon a motius no relacionats amb el sexe dels treballadors.

No complir amb aquesta obligació es considera una falta greu i pot ser sancionada amb multes que poden anar dels 751 als 7.500 euros.

Font: https://treball.gencat.cat/web/.content/24_igualtat/Plans_igualtat/Guia-Registre-salarial.pdf

Imprimir