Recta final per declarar a hisenda els béns a l’estranger

El termini de presentació de la Declaració informativa anual sobre béns i drets situats a l’estranger (model 720), corresponent a l’exercici 2016, finalitza el proper 31 de març de 2017.

En general, les persones físiques i jurídiques residents en territori espanyol, els establiments permanents en aquest territori de persones o entitats no residents, i les entitats sense personalitat jurídica (com ara comunitats de béns), han de subministrar a l’Administració tributària la següent informació relativa a béns i drets situats a l’estranger, distribuïts en els següents tres blocs:

  1. Informació sobre els comptes corrents, dels quals siguin titulars o autoritzats.
  2. Informació sobre valors o drets representatius de la participació en el capital o en els fons propis de tot tipus d’entitats jurídiques, sobre valors representatius de la cessió a tercers de capitals propis, assegurances de vida o invalidesa dels quals siguin prenedors i rendes vitalícies o temporals de les quals siguin beneficiaris.
  3. Informació sobre els béns immobles i drets sobre béns immobles de la seva titularitat

 

No hi ha l’obligació d’informar quan els imports a 31 de desembre no superin, per cadascun dels tres blocs anteriors, els 50.000 €. En el cas de comptes corrents, la mateixa circumstància ha de concórrer en relació amb els saldos mitjans de l’últim trimestre de l’exercici.

La presentació de la declaració en els anys successius només és obligatòria quan els imports de qualsevol dels tres blocs anteriors conjunts el 31 de desembre, o el saldo mitjà dels comptes al darrer trimestre de l’exercici, hagin experimentat un increment superior a 20.000 € respecte dels que van determinar la presentació de l’última declaració.

La normativa estableix un règim d’infraccions i sancions relacionades amb l’ incompliment d’aquestes obligacions d’informació. Per exemple, la sanció mínima per la falta de presentació del model respecte a una sola de les tres obligacions d’informació seria de 10.000 €.

A més, s’estableix una sanció pecuniària proporcional del 150% de la quota resultant de regularitzar guanys patrimonials no justificats, que tenen causa en els incompliments relatius a aquesta obligació d’informació.

És molt important, doncs, revisar curosament si complim els requisits per declarar els béns i drets a l’estranger, doncs les sancions en cas d’incompliment són molt quantioses.

Imprimir