El passat 27 de desembre, el Consell de Ministres ha aprovat el Reial decret llei 20/2022 per a pal·liar l’efecte de la inflació i reforçar les mesures de recolzament a les famílies i als sectors econòmics més afectats per la crisi.

Entre d’altres, s’aproven mesures per a reduir els preus dels aliments, com ara les següents:

Amb efectes des de l’ 1 de gener de 2023 i vigència fins al 30 de juny de 2023:

 • S’aplicarà el tipus del 5 per cent de l’IVA (abans, 10 per cent) als lliuraments, importacions i adquisicions dels següents productes:             
  • Olis d’oliva i de llavors.
  • Pastes alimentàries.

(El recàrrec d’equivalència aplicable a aquestes operacions serà del 0,625 per cent).

 • S’aplicarà el tipus del 0 per cent de l’IVA (abans, 4 per cent) als lliuraments, importacions i adquisicions dels següents productes:             
  • El pa comú, la massa de pa comú congelada i el pa comú congelat destinats exclusivament a l’elaboració del pa comú.

(S’entén per pa comú el pa de consum habitual dins de les 24h després de la seva cocció, elaborat amb farina o farina integral de cereals, i pot incorporar en la seva composició salvat de cereals).

 • Farines panificables.
 • La llet produïda per qualsevol espècie animal: natural, certificada, pasteuritzada, concentrada, desnatada, esterilitzada, UHT, evaporada i en pols.
 • Formatges.
 • Ous.
 • Les fruites, verdures, hortalisses, llegums, tubercles i cereals que tinguin la condició de productes naturals d’ acord amb el Codi Alimentari i les disposicions dictades per al seu desenvolupament.

(El recàrrec d’equivalència aplicable a aquestes operacions serà del 0 per cent).

No obstant això, en cas que la taxa interanual de la inflació subjacent del mes de març, publicada a l’abril, sigui inferior al 5,5 per cent, la reducció del tipus acordada quedaria revocada anticipadament amb efectes del dia 1 de maig de 2023.

La reducció del tipus beneficiarà íntegrament el consumidor, de manera que la quantia de la reducció no es podrà dedicar a incrementar el marge de benefici empresarial.

Imprimir