salari

El Salari Mínim Interprofessional (SMI) s’incrementa un 5,55% respecte al de 2019, i queda fixat en 950 € mensuals o 31,66 € diaris.

Els treballadors eventuals i temporers, els serveis dels quals a una mateixa empresa no excedeixin de 120 dies, percebran, conjuntament amb el salari mínim indicat, la part proporcional de la retribució dels diumenges i festius, així com de les dues gratificacions extraordinàries, sense que la quantia del salari professional pugui resultar inferior a 44,99 euros per jornada legal en l’activitat.

El salari mínim dels empleats de llar que treballin per hores, en règim extern, serà de 7,43 euros per hora efectivament treballada, quantia que inclou tots els conceptes retributius.

Imprimir