El Salari Mínim Interprofessional (SMI) s’incrementa un 3,63% respecte al del 2021, i queda fixat en 1.000 € mensuals o 33,33 € diaris.

Els treballadors eventuals i temporers, els serveis dels quals a una mateixa empresa no excedeixin de 120 dies, percebran conjuntament amb el salari mínim indicat la part proporcional de la retribució dels diumenges i festius, així com la de les dues gratificacions extraordinàries, sense que la quantia del salari professional pugui resultar inferior a 47,36 euros per jornada legal en l’activitat.

El salari mínim dels empleats de llar que treballin per hores, en règim extern, serà de 7,82 euros per hora efectivament treballada, quantia que inclou tots els conceptes retributius.

Aquest nou SMI s’aplicarà des de l’1 de gener de 2022.

Imprimir