El salari mínim interprofessional (SMI) s’incrementa un 5% respecte al del 2023, i queda fixat en 1.134 euros mensuals o 37,8 euros diaris.

Els treballadors eventuals i temporers els serveis dels quals a una mateixa empresa no excedeixin de 120 dies percebran, conjuntament amb el salari mínim indicat, la part proporcional de la retribució dels diumenges i festius, així com de les dues gratificacions extraordinàries, sense que la quantia del salari professional pugui resultar inferior a 53,71 euros per jornada legal en l’activitat.

El salari mínim dels empleats de llar que treballin per hores, en règim extern, serà de 8,87 euros per hora efectivament treballada, quantia que inclou tots els conceptes retributius.

L’aplicació d’aquest nou SMI serà des de l’1 de gener del 2024.

Imprimir