El Ministeri de transports ha iniciat una campanya dirigida a les empreses que contractin serveis  de transport de mercaderies als efectes de comprovar que es respecta el termini màxim legal de pagament d’aquest transport, que és de 60 dies.

Aquest termini màxim legal està previst a l’article 26 de la Llei 16/1987 d’Ordenació del Transport Terrestre, i estipula aquesta obligatorietat de pagament en el termini de seixanta dies per a tot transport de mercaderies per carretera contractat per empreses i empresaris. És a dir, tots els transports excepte aquells serveis que siguin contractats per persones consumidores.

Els Serveis d’Inspecció del Ministeri de Transports, estan actuant d’ofici per tal de controlar que es compleix aquest termini màxim de pagament en el transport de mercaderies per carretera, i als efectes per lluitar contra la morositat.

La inspecció de transports obté les dades sobre les possibles infraccions de la documentació comercial de les empreses transportistes, les quals estan obligades a facilitar-les a requeriment dels Serveis d’inspecció. I és a partir d’aquesta informació que s’identifica la possible infracció, i aquesta es notifica a les empreses pagadores del transport.

Les possibles sancions per l’incompliment del termini màxim de pagament estan compreses en els següents trams:

  • Multa de 401 a 600 €, quan el preu del transport és inferior a 1.000 euros
  • Multa de 601 a 800 €, quan el preu del transport estigui comprés entre 1.000 i 1.500 euros
  • Multa de 801 a 1.000 €, quan el preu del transport estigui comprés entre 1.501 i 3.000 euros
  • Multa de 1.001 a 2.000 €, quan el preu del transport estigui comprés entre 3.001 i 4.000 euros
  • Multa de 2.001 a 4.000 €, quan el preu del transport estigui comprés entre 4.001 i 6.000 euros
  • Multa de 4.001 a 6.000 €, quan el preu del transport sigui superior a 6.000 euros.

-Multa de 6.001 a 18.000 €, quan el responsable ja hagués estat sancionat, mitjançant resolució que posi fi a la via administrativa, per la comissió de qualsevol altre infracció molt greu en els 12 mesos anteriors, podent ascendir a 30.000 €, quan es consideri que la conducta afecta significativament a la capacitat i a la solvència econòmica del creditor o s’hagi superat en més de 120 dies el termini màxim legal previst.

De totes formes, cal recordar, que aquest termini màxim no és exclusiu dels serveis de transports, doncs la Llei de Morositat, 3/2004 de 29 de desembre,  fa 19 anys que va establir el termini màxim de pagament en 60 dies en qualsevol operació comercial entre empreses privades i de 30 dies entre aquestes i el sector públic.

Imprimir