Amb la recent reforma laboral, tindran la consideració de contractes indefinits adscrits a obra aquells que tinguin per objecte tasques o serveis la finalitat i el resultat dels quals estiguin vinculats a obres de construcció, tenint en compte les activitats establertes en l’àmbit funcional del Conveni General del Sector de la Construcció.

Aquests contractes de treball indefinits adscrits a obra podran extingir-se per motius inherents al treballador. Aquesta extinció no resultarà aplicable als treballadors que formin part del personal d’estructura.

S’entendrà per finalització de les obres i serveis la terminació real, verificable i efectiva dels treballs desenvolupats pel treballador.

Així mateix, tindran la consideració de finalització d’obra la disminució real del volum d’obra per la realització gradual de les corresponents unitats d’execució degudament acreditada, així com la paralització, definitiva o temporal, d’entitat suficient, d’una obra, per causa imprevisible per a l’empresa i aliena a la seva voluntat.

La finalització de l’obra en la qual presta serveis el treballador determinarà l’obligació de l’empresa d’efectuar-li una proposta de recol·locació, previ desenvolupament, si escau, d’un procés de formació. A més, haurà de ser posada en coneixement de la representació legal dels treballadors, si n’hi ha, així com de les comissions paritàries dels convenis d’àmbit corresponent o, en defecte d’això, dels sindicats representatius del sector, amb cinc dies d’antelació a la seva efectivitat.

La proposta serà formalitzada per escrit mitjançant una clàusula que s’annexarà al contracte de treball, la qual haurà de precisar les condicions essencials, ubicació de l’obra i data d’incorporació a aquesta, així com les accions formatives exigibles per a ocupar el nou lloc; i serà sotmesa a acceptació per part del treballador amb quinze dies d’antelació a la finalització del seu treball en l’obra en la qual es trobi prestant serveis.

El procés de formació, que serà sempre a càrrec de l’empresa, es podrà desenvolupar amb antelació a la finalització de l’obra i podrà realitzar-se directament o a través d’una entitat especialitzada. És preferent la formació que imparteixi la Fundació Laboral de la Construcció amb càrrec a les quotes empresarials.

La negociació col·lectiva d’àmbit estatal del sector de la construcció determinarà els requisits d’accés, durada i modalitats de formació adequades segons les qualificacions requerides per a cada lloc, nivell, funció i grup professional.

Una vegada efectuada la proposta de recol·locació, el contracte indefinit adscrit a obra podrà extingir-se per motius inherents al treballador quan es doni alguna de les següents circumstàncies:

  1. El treballador afectat rebutja la recol·locació.
  2. La qualificació de la persona afectada, fins i tot després d’un procés de formació o requalificació, no resulta adequada a les noves obres que tingui l’empresa a la mateixa província o no permet la seva integració en aquestes, per existir un excés de persones amb la qualificació necessària per a desenvolupar les seves mateixes funcions. La negociació col·lectiva d’àmbit estatal del sector corresponent precisarà els criteris de prioritat o permanència que han d’operar en cas de concórrer aquests motius en diverses persones treballadores de manera simultània en relació amb la mateixa obra.
  3. La inexistència, a la província a la qual estigui contractat el treballador, d’obres de l’empresa concordes a la seva qualificació professional, nivell, funció i grup professional una vegada analitzada la seva qualificació o possible requalificació.

En el supòsit a) anterior, el treballador haurà de notificar per escrit a l’empresa l’acceptació o rebuig de la proposta en el termini de set dies des que tingui coneixement de la comunicació empresarial. Transcorregut aquest termini sense contestació s’entendrà que el treballador rebutja la proposta de recol·locació.
En els supòsits recollits en els apartats b) i c) precedents, l’empresa haurà de notificar l’extinció del contracte al treballador afectat amb una antelació de quinze dies a la seva efectivitat.

L’extinció del contracte indefinit per motius inherents al treballador haurà de ser posada en coneixement de la representació legal dels treballadors amb una antelació de set dies a la seva efectivitat i donarà lloc a una indemnització del set per cent calculada sobre els conceptes salarials establerts a les taules del conveni col·lectiu que resulti d’aplicació i que hagin estat reportats durant tota la vigència del contracte, o la superior establerta pel Conveni General del Sector de la Construcció.

Imprimir