Aquest programa està especialment pensat per a les empreses que tenen una necessitat o previsió de contractació i que han de dissenyar una formació vinculada a aquestes contractacions.

El programa, que inclou un compromís de contractació per part de les entitats sol·licitants de les persones formades per elles mateixes o en altres empreses, subvenciona la formació professional per a l’ocupació que busca professionalitzar l’alumnat participant per tal que se’l pugui capacitar per ser contractat per les empreses sol·licitants o compromeses (demandants d’ocupació desocupats) o millorar/consolidar els treballadors en actiu.

Adreçat prioritàriament a demandants d’ocupació no ocupats en una proporció mínima del 70%, el percentatge de treballadors ocupats que hi poden participar és del 30%.

També poden participar a la convocatòria de Forma i Insereix les persones afectades per un ERTO i, a l’efecte del càlcul dels percentatges esmentats, no computen com a ocupades.

Si sou una empresa que no troba treballadors amb una formació específica per a cobrir les vostres necessitats o sou un centre de formació professional per a l’ocupació que coneixeu empreses amb necessitat de cobrir llocs de treball i disposades a contractar els alumnes que formeu, el SOC subvenciona la formació necessària mitjançant aquest programa.

 Compromís de contractació

  • Empreses, associacions o gremis. Compromís de contractar el 40% dels alumnes atorgats que hagin finalitzat la formació.
  • Entitats de formació. Compromís de contractar el 60% dels alumnes atorgats que hagin finalitzat la formació.

Contractació

Els contractes han de tenir una durada mínima de:

  • 6 mesos amb jornada a temps complet.
  • 9 mesos si és a temps parcial.
  • En cas de contractes de formació i aprenentatge, mínim 12 mesos a temps complet

La contractació s’ha de formalitzar durant els sis mesos següents a la fi de la formació.

Accions formatives subvencionables

Es consideraran actuacions subvencionables les accions de formació professional per a l’ocupació, destinades a la capacitació o a la millora professional, vinculades al Catàleg d’Especialitats Formatives. Concretament les accions formatives següents:

  1. Certificats de professionalitat.
  2. Especialitats no conduents a certificats de professionalitat.
  3. Formació a mida.
  4. Pràctiques no laborals.

No se subvenciona la contractació ni es tracta de cap bonificació.

 Quantia

S’estableix un mòdul econòmic, vinculat al compromís de contractació assumit per l’entitat, que s’aplica per determinar la quantia de la subvenció. L’import del mòdul econòmic es determina a partir dels mòduls/hora publicats a la Resolució EMT/1720/2021, de 31 de maig.

Aquests mòduls econòmics s’apliquen segons les accions formatives, agrupades per famílies professionals, i poden anar de 5 euros i escaig a 8 euros o més en les especialitats adaptades a treballadors amb discapacitat.

 Presentació de les sol·licituds

15 dies naturals a comptar de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (publicat el 18/11/2021).

Imprimir