subvencion

S’ha obert convocatòria anticipada per a l’any 2020 per al foment de la incorporació de persones en situació d’atur més grans de 45 anys al mercat de treball, amb la finalitat d’incentivar les empreses per impulsar la contractació i la creació d’ocupació de les persones més grans de 45 anys que es troben en situació d’atur (inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, i que no hagin prestat serveis a cap entitat mitjançant la modalitat de contractació de durada indefinida en els 6 mesos anteriors a l’inici del contracte de treball a subvencionar), apartades del mercat laboral i amb dificultats per reincorporar-s’hi.

Per poder obtenir les subvencions els sol·licitants han de complir els requisits establerts i les condicions generals de la Llei general de subvencions.

El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, subvencionarà els contractes de treball que tinguin com a mínim 6 mesos de durada, una jornada igual o superior al 50% i el seu centre de treball a Catalunya.

La durada màxima subvencionable de cada contracte, inclosa, si escau, la seva pròrroga, és de 12 mesos; tret que es tracti de la contractació d’una persona que tingui reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33%, que podrà ser fins a 18 mesos.

Queden expressament excloses les modalitats de contracte de treball en pràctiques i el contracte fix discontinu.

La quantia a subvencionar vindrà determinada pel mòdul econòmic previst a les bases, establint com a referència el salari mínim interprofessional vigent, incloses les dues pagues extraordinàries, que queda fixat en:

  • 1050 euros pel mòdul mensual.
  • 34,52 euros pel mòdul diari.

Aquest mòdul econòmic s’estableix per a una jornada de treball completa, i s’adreçarà a finançar el salari brut més el prorrateig de les pagues extraordinàries, per la jornada completa, incloses les despeses de cotització. En cas que el contracte de treball estableixi una jornada diferent, serà proporcional amb el tipus de jornada recollida en el contracte.

El termini de presentació de sol·licituds és del 19 de desembre de 2019 al 30 de setembre de 2020, inclòs, i el termini d’execució dels contractes es correspon a contractes subscrits des del 19 de desembre de 2019 fins al 30 de setembre de 2020.

Per més informació posi’s en contacte amb nosaltres.

Imprimir