Mitjançant la resolució EMT/3646/2023 s’obre la convocatòria per a l’any 2023 per a la concessió de les subvencions per a la contractació laboral de persones en situació de major vulnerabilitat, d’acord amb l’Ordre EMT/214/2021.

Se subvencionen contractes indefinits a temps complet (no seran subvencionables els contractes subscrits a temps parcial o fixos discontinus) amb centre de treball ubicat a Catalunya i subscrits en les categories professionals 3 a 11.

La subvenció cobrirà els 12 primers mesos de contracte i caldrà mantenir una permanència posterior de 24 mesos de la persona contractada.

Persones i entitats beneficiàries

  • Entitats sense ànim de lucre, incloses les associacions i fundacions.
  • Cooperatives de treball associat.
  • Persones físiques o jurídiques privades i les comunitats de béns amb capacitat per a subscriure, com a empresàries, un contracte de treball.
  • Corporacions de dret públic.

Persones destinatàries

  • Persones en situació de desocupació de 45 anys o més.
  • Dones desocupades de 30 anys o més en situació de vulnerabilitat.
  • Persones desocupades de llarga durada de 30 anys o més.
  • Persones desocupades migrades d’origen extracomunitari de 30 anys o més.

Quantia

La quantia de la subvenció a atorgar es determina aplicant un mòdul econòmic pel nombre de mesos que determini la convocatòria. Per aquesta convocatòria, la quantia es determinarà multiplicant el mòdul per als 12 primers mesos dels 36 que comporta el període subvencionable establert a l’article 13.

La quantia del mòdul, en funció del grup de cotització al qual es vinculi el contracte, és la següent:

  • Grups 3 a 7: 1.324,28 euros
  • Grups 8 a 11: 1.033,65 euros

Termini de presentació

El termini de presentació comença el 3 de novembre de 2023 i finalitza el dia 29 de desembre de 2023 a les 15.00 hores.

Les persones o entitats sol·licitants disposaran d’un termini de presentació de sol·licituds d’un mes des de la data d’inici del contracte de treball, dins dels marges establerts en el paràgraf anterior.

Font: RESOLUCIÓ EMT/3646/2023, de 19 d’octubre, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2023 del programa de subvencions per a la contractació laboral de persones en situació de major vulnerabilitat (SOC-CONTRACTACIÓ) (ref. BDNS 724036).

 

Imprimir