S’aproven les bases generals que han de regir la concessió de subvencions per a afavorir la incorporació al mercat de treball de joves d’entre 18 i 29 anys, com a treballadors autònoms.

El procediment de concessió d’aquesta subvenció s’iniciarà l’endemà de la data de publicació de la convocatòria.

L’activitat subvencionada consisteix a iniciar una activitat econòmica o professional com a treballador autònom per compte propi, mantenir aquesta activitat i romandre en situació d’alta als règims especials de treballadors autònoms, treballadors del mar o la mineria del carbó, o mutualitat corresponent durant un mínim de 18 mesos ininterromputs dins l’àmbit temporal que estableixi la resolució de la convocatòria de l’ajut.

Així mateix, i dins el període subvencionable de l’ajut, la persona beneficiària ha de dur a terme amb aprofitament una acció de caràcter formatiu o de suport que contribueixi a millorar la gestió del seu negoci o que estigui relacionada directament amb l’activitat econòmica o professional desenvolupada, d’acord amb el que estableixi la resolució de la convocatòria corresponent.

 Beneficiaris

Poden sol·licitar aquests ajuts els joves que tinguin entre 18 i 29 anys (ambdós inclosos) en el moment d’iniciar l’activitat com a autònoms i que compleixin tots els requisits establerts.

Per poder demanar l’ajut cal estar donat d’alta al registre del programa de Garantia Juvenil, en situació d’inscrit beneficiari, el dia anterior o el mateix dia de la data d’inici de la seva activitat com a treballador autònom.

No estar contractat per compte d’altri ni a l’inici de l’activitat econòmica o professional com a autònom, ni durant tot el període subvencionable. Es permet un màxim de 18 dies en un període de 18 mesos.

 Actuacions subvencionables

S’estableixen dues línies de subvencions en la iniciativa d’autoocupació de joves en el marc del Programa FSE+:

Línia 1: actuacions per a afavorir l’autoocupació de joves en el marc del Programa FSE+ que tinguin el domicili fiscal i, si escau, el centre de treball, ubicat a un micropoble de Catalunya.

A efectes d’aquestes bases reguladores es considera micropoble el municipi de menys de 500 habitants. Les resolucions de convocatòria incorporaran un annex amb la llista dels pobles que tindran la consideració de micropobles.

Línia 2: actuacions per a afavorir l’autoocupació de joves en el marc del Programa FSE+ que tinguin el domicili fiscal i, si escau, el centre de treball, ubicat a Catalunya.

 Quantia

S’ha fixat un mòdul agafant com a referència el SMI anual amb les 14 pagues prorratejades a 12 mesos.

L’import del mòdul es fixarà anualment i es determinarà en la convocatòria.

Font: ORDRE EMT/155/2023, de 13 de juny, per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a afavorir l’autoocupació de joves en el marc del Programa FSE+.

Imprimir