És subvencionable l’actuació d’Experiència professional mitjançant un contracte laboral, que busca afavorir la inserció de la persona participant desocupada en el mercat de treball ordinari, i facilitar l’aprenentatge i l’adquisició de competències professionals en un entorn real de treball.

Les entitats contractants han de ser seleccionades prèviament per les entitats promotores, associades o vinculades (entitats locals i organitzacions empresarials i sindicals) i han de subscriure, juntament amb aquestes, un conveni de col·laboració. No es podran contractar més de 5 persones participants.

Persones destinatàries: Persones desocupades de 30 anys i més, inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO) a l’Oficina de Treball, i que hagin estat seleccionades com a participants del programa per les entitats promotores, associades o vinculades.

Contracte i jornada: La persona haurà de ser contractada per una durada mínima de 6 mesos continuats mitjançant qualsevol modalitat contractual, d’acord amb la normativa laboral vigent, i que s’ajusti a les condicions del programa. En el moment de subscriure el corresponent contracte s’haurà de preveure la seva durada total, i en cap cas seran subvencionables les seves pròrrogues. Tampoc no seran subvencionables els contractes d’interinitat en totes les seves modalitats, els de relleu i els de substitució de persones treballadores amb reserva de lloc de treball.

La jornada laboral podrà ser a temps complet, d’acord amb la jornada ordinària de l’entitat contractant, o a temps parcial, que en cap cas podrà ser inferior a les 20 hores setmanals.

En el cas d’empreses que no tinguin definida una jornada de treball ordinària habitual, s’aplicarà, a efectes del càlcul de la subvenció, una jornada completa de 40 hores setmanals.

Aquesta contractació haurà de ser obligatòriament a temps parcial si la formació es realitza simultàniament al contracte per a poder combinar aquesta amb el temps de treball efectiu.

En cap cas el còmput total d’hores entre el contracte i la formació podrà excedir de les 8 hores diàries. Posteriorment, finalitzada la formació, la jornada de treball parcial del contracte podrà passar a jornada completa.

Quantia de la subvenció: 1.166,67 euros/mes per jornada completa o la part proporcional en funció de la jornada parcial prevista, pels mesos de durada del contracte, fins a un màxim de 9 mesos.
Termini de presentació de les sol·licitud: Des de l’1 d’octubre de 2022 fins al 1 de juny de 2023.
Les entitats contractants disposaran del termini de 2 mesos des de la data d’inici del contracte de treball per a presentar la sol·licitud dins del marc establert en el paràgraf anterior.

Si una mateixa sol·licitud inclou diversos contractes, l’entitat contractant disposa del termini de dos mesos a comptar des de la data d’inici del darrer contracte.

Aquest tràmit només es pot fer per Internet. Més informació a CANAL EMPRESA (GENCAT).

Font: GENCAT RESOLUCIÓ EMT/2766/2022, de 29 d’agost, per la qual s’obre la convocat (gencat.cat)

Imprimir