Cada vegada són més les persones que lloguen els seus habitatges a través de plataformes online com Airbnb, la plataforma intermèdia de lloguer entre les parts, amfitrió i hoste, facturant aquesta a l’amfitrió pels serveis prestats. A partir del juny d’aquest any 2018 entrarà en vigor el model 179, mitjançant el qual les plataformes com Airbnb han d’informar l’Agència tributària dades com l’import cobrat per l’amfitrió, la referència cadastral o qui és el propietari que li consta, encara que amb posterioritat s’hauran de remetre la informació de tot l’any 2018.

A continuació detallarem els possibles efectes tributaris que poden tenir aquests lloguers;

Rendiments de lloguer com a propietari: Té la consideració de rendiment de capital immobiliari la quantitat bruta rebuda del lloguer d’una propietat i l’import cobrat per la neteja a l’hoste, també té aquesta consideració la indemnització que es genera per la resolució unilateral d’un contracte de lloguer. L’import net, es calcula deduint íntegrament les despeses necessàries per a l’obtenció del rendiment (comissió Airbnb, despeses de bugaderia de llençols i tovalloles usades, reparacions per substitució elements trencats pel client) .Per altra banda, són deduïbles de manera prorratejada, en funció dels dies o superfície cedida, les despeses per IBI, subministraments, assegurances o comunitat. A més, les despeses d’interessos i reparacions no podran superar l’import de la quantitat rebuda pel lloguer, l’excés seria deduïble durant els quatre anys fiscals següents.

En els supòsits de cessió d’habitacions o cessió de l’immoble per temporada, aquelles despeses relacionades amb el lloguer s’hauran prorratejar en funció dels m2 que representa aquesta habitació sobre el total de l’immoble o, en el cas de lloguer per temporada, pel temps efectivament llogat.

Pel que fa a la relació amb la deducció per adquisició de l’habitatge habitual en cedir un immoble que és habitatge habitual, si es venia aplicant tal deducció s’haurà d’estudiar cada cas per determinar si es pot considerar que s’ha perdut o no aquesta consideració d’habitual .

A més, si l’immoble no és habitatge habitual, en els períodes no llogats el propietari o usufructuari amfitrió haurà de realitzar imputació de rendes immobiliàries proporcionalment al nombre de dies no llogats

Rendiments de lloguer obtinguts per un tercer, no propietari (Sotsarrendament): Si és vostè arrendatari d’un immoble i decideix cedir-lo a través de plataformes en línia, el sotsarrendament d’aquest immoble generarà rendiments del capital mobiliari.

A més, aquests arrendaments podrien resultar subjectes a IVA si al costat de la cessió de l’immoble es presten serveis complementaris propis de la indústria hotelera (servei de restaurant, neteja, rentat de roba, etc.), en tot cas s’ha de conèixer el cas concret per determinar la seva correcta tributació.

Si és vostè un amfitrió d’Airbnb i es troba en alguna de les situacions comentades, o una altra casuística més concreta, no dubti en comptar amb l’assessorament dels nostres assessors fiscals.

 

Imprimir