En haver quedat prorrogats de forma automàtica els Pressupostos Generals de l’Estat de l’any 2017, es mantenen les normes de cotització fins a l’aprovació dels pressupostos de l’any 2018. Normes que s’han adaptat a les modificacions d’àmbit legal que, amb posterioritat a la publicació de la Llei de pressupostos del 2017, han incidit en aquest àmbit.

També s’incrementa per aquest 2018, entre d’altres, la cotització al Sistema Especial per a Empleats de Llar conforme a l’increment gradual previst a la Llei General de la Seguretat Social.

 

BASES MÀXIMES I MÍNIMES DE COTITZACIÓ AL RÈGIM GENERAL DE LA SEGURETAT SOCIAL

Les bases màxima i mínima de cotització  queden fixades en 3.751,20 € mensuals o 125,04 € dia i 858,60 € mensuals o 28,62 € dia respectivament.

 

BASE I TIPUS DE COTITZACIÓ EN EL SISTEMA ESPECIAL DE TREBALLADORS  DEL SERVEI DE LA LLAR FAMILIAR.

La base de cotització va lligada a la retribució rebuda pels empleats d’acord amb el següent quadre:

Tram             Retribució mensual                  Base de cotització

1er    Fins 196,15 €/mes                               167,74 €/mes

2on    Des de 196,16 €/mes fins 306,40 €/mes       277,51 €/mes

3er    Des de 306,41 €/mes fins 416,80 €/mes       387,29 €/mes

4t      Des de 416,81 €/mes fins 527,10 €/mes       497,08 €/mes

5è     Des de 527,11 €/mes fins 637,40 €/mes       606,86 €/mes

6è     Des de 637,41 €/mes fins 746,90 €/mes       716,65 €/mes

7è     Des de 746,91 €/mes fins 858,60 €/mes       858,60 €/mes

8è     Des de 858,61 €/mes                           896,94 €/mes

 

El tipus de cotització serà del 27,40% (el 22,85% a càrrec del cap de família i el 4,55% a càrrec del treballador). Per la cotització de contingències professionals s’aplicarà el tipus de l’1,10%.

Durant l’any 2018 s’aplicarà la reducció del 20% (o 45% en cas de famílies nombroses) en l’aportació empresarial a la cotització a la Seguretat Social per contingències comunes pels que contractin a un treballador de la llar. També pels que ja el tinguessin en un moment posterior a l’1 de gener del 2012. No serà d’aplicació si la prestació de serveis és de menys de 60 hores mensuals pel cap de família, i el treballador de la llar assumeix el compliment de les obligacions en matèria d’enquadrament, cotització i recaptació.

 

BASES MÀXIMES I MÍNIMES AL RÈGIM ESPECIAL DE TREBALLADORS AUTÒNOMS

La base mínima és de 919,80 € mensuals i la màxima de 3.751,20 € mensuals.

Els autònoms que, a 1 de gener de 2018, tinguin una edat inferior a 47 anys podran triar una base que estigui compresa entre  aquestes dues. La mateixa elecció podran realitzar els autònoms que en aquesta data tinguin 47 anys d’edat i la seva base de cotització en el mes de desembre del 2017 sigui igual o superior a 2.023,50 €., o causin alta en aquest règim especial.

Els autònoms que a la data esmentada tinguin 47 anys d’edat i una base inferior a 2.023,50 € no podran triar una base de quantia superior a 2.023,50 €, a menys que optin per una base superior abans del 30 de juny del 2018,  que tindrà efectes a partir de l’1/7/2018, o que es tracti del cònjuge que amb 47 anys d’edat s’hagi posat al capdavant del negoci i donat d’alta en aquest Règim com a conseqüència de la mort titular,  cas en què no serà d’aplicació aquesta limitació.

La base de cotització dels treballadors autònoms que, a 1 de gener de 2018, tinguin 48 o més anys complerts estarà compresa entre les quanties de 992,10 € i 2.023,50 € mensuals, menys quan es tracti del cònjuge amb 45 o més anys d’edat que s’hagi posat al capdavant del negoci com a conseqüència de la mort titular que estarà compresa entre 919,80 € i 2.023,50 € mensuals.

No obstant això, els treballadors autònoms que amb anterioritat als 50 anys d’edat hagin cotitzat en qualsevol dels Règims de la Seguretat Social 5 o més anys la seva base serà d’acord amb les següents regles:

a) Si l’última base de cotització acreditada hagués estat igual o inferior a 2.023,50 € mensuals hauran de cotitzar per una base compresa entre 919,80 € i 2.023,50 €.

b) Si l’última base de cotització acreditada hagués estat superior a 2.023,50 € mensuals, hauran de cotitzar per una base compresa entre 919,80 € i la quantitat d’aquella, incrementada en un 3,00 per cent, amb el límit de la base màxima de cotització.

 

Els autònoms societaris (socis enquadrats en aquest Règim per les accions / participacions), menys en els 12 primers mesos de la seva activitat, i els autònoms que en algun moment del 2017, de manera simultània, hagin tingut contractats 10 o més treballadors tindran una base mínima igual a la prevista pels treballadors enquadrats en el grup de cotització 1 del Règim General (1.199,10 € mensuals en el 2018).

 

SOL·LICITUD DE DEVOLUCIÓ DE QUOTES PER PLURIACTIVITAT 

Els autònoms que durant el 2017 hagin cotitzat, de manera simultània, per contingències comunes en el Règim d’autònoms i en el Règim General per una quantia igual o superior a 12.739,08 €, tenint en compte les aportacions empresarials i les corresponents al treballador en el Règim General així com les efectuades com autònom, tindran dret a una devolució del 50% de les cotitzacions que superin l’esmentada quantia amb el límit del 50% de les quotes ingressades com autònom a raó de les cotitzacions per contingències comunes de cobertura obligatòria.

La devolució es realitzarà d’ofici per la Tresoreria General de la Seguretat Social abans de l’1 de maig del 2018.