renda

A final de l’any és un bon moment per tal d’estalviar en la nostra declaració de renda dels pròxims mesos de maig/juny. Encara som a temps de dur a terme algunes estratègies que ens poden ser molt útils a l’hora d’evitar sorpreses desagradables quan arribi el moment de passar comptes amb Hisenda. A continuació presentem un decàleg de les més habituals:

  • La Llei permet desgravar fins a 8.000 euros en aportacions a plans de pensions del contribuent, i fins a 2.500 per aportacions fetes pel contribuent en favor del cònjuge, en determinades circumstàncies. A més, amb la recent reforma fiscal, les aportacions podran rescatar-se transcorregut el termini de deu anys, amb independència de l’edat del beneficiari.
  • Si té previst fer donatius d’aquí a final d’any, ha de saber que la fidelitat té premi: les donacions fetes durant almenys durant els dos anys anteriors, permeten aplicar a les fetes el 2016, una deducció incrementada (del 35% davant el 30% general), tenint en compte que, en tot cas, pels primers 150 euros donats, la desgravació és del 75%.
  • Per aquells contribuents que hagin financiat el seu habitatge habitual amb un préstec que doni dret a aplicar la corresponent deducció (que en tot cas seran anteriors a l’1 de gener de 2013), es poden comprovar les quantitats satisfetes durant l’any, i en cas que no s’hagi superat el límit fiscal de 9.040 euros, és recomanable fer una amortització anticipada per assolir aquest límit i poder optimitzar la deducció.
  • Si vostè té intenció de llogar un habitatge, ha de saber que fiscalment és més avantatjós que es destini a habitatge habitual, que a allotjament turístic o despatx professional, ja que, amb la finalitat de dinamitzar el mercat d’habitatges, el primer gaudeix d’una reducció del 60% als rendiments obtinguts.
  • Si vostè té més de 65 anys, i ha venut algun element patrimonial (per exemple, un immoble), pot arribar a evitar la tributació de la plusvàlua obtinguda reinvertint l’import de la venda en un producte de renda vitalícia. En canvi, si el que ha transmès és el seu habitatge habitual, podrà gaudir de l’exempció de la plusvàlua sense cap condició.
  • Si durant el 2016 ha tingut un guany patrimonial, pot intentar avançar a aquest mateix exercici pèrdues patrimonials futures, per tal de compensar-les. El cas més típic és el de les accions cotitzades.
  • Recordi també que les plusvàlues o pèrdues generades pels fons d’inversió no tributen si es materialitzen traspassant el capital directament d’un fons d’inversió a un altre.
  • Pel contrari, si té previst, d’aquí a final d’any, obtenir alguna plusvàlua sense retenció (per exemple, venda d’immobles o accions), i no té pèrdues amb què compensar-la, endarrerir l’operació al començament de l’any 2017 permetrà diferir la tributació un any (fins als mesos de maig/juny del 2018), respecte de dur-la a terme el 2016.
  • Cal recordar que, sota certes condicions, és possible desgravar les inversions minoritàries fetes en participacions d’empreses de nova creació, així com gaudir d’exempció a les plusvàlues que d’una futura venda se’n puguin derivar.
  • Si té intenció de transmetre algun element patrimonial adquirit abans de l’any 1995, pot interessar avançar al màxim la seva venda, ja que a mesura que passin els anys, es reduirà l’import de plusvàlua que quedaria exempt per efecte dels coeficients d’abatiment.

Imprimir