La Llei 12/2013, de 2 d’agost, de mesures per a millorar el funcionament de la cadena alimentària estableix una sèrie de normes aplicables a les relacions comercials entre els operadors que intervenen a la cadena alimentària des de la producció a la distribució de productes agrícoles o alimentaris (incloses les empreses d’hostaleria i restauració amb una facturació inferior als 10 milions d’euros).

Són normes d’aplicació quotidiana i de gran repercussió pràctica per als operadors alimentaris que, en alguns punts, s’aparten dels que han estat els usos habituals del sector i quin incompliment pot ser objecte de sancions molt considerables.

La llei regula principalment dos aspectes de les relacions comercials: els contractes alimentaris i les pràctiques abusives, alhora que estableix un règim sancionador específic.

 

I. ELS CONTRACTES ALIMENTARIS:

Són aquells que tenen per objecte la venda de productes agrícoles i alimentaris, tant si es tracta de compravenda puntual com d’una relació de subministrament continuat. Se n’exceptuen, però, els contractes celebrats amb consumidors finals i aquells quin import no arribi als 1.000 euros.

Les principals obligacions en relació amb aquests contractes afecten la seva forma, el seu contingut i la inscripció.

a. Forma: Els contractes alimentaris s’han de formalitzar per escrit abans de l’inici de la relació comercial i cadascuna de les parts n’ha de custodiar un exemplar.

Els operadors alimentaris hauran de conservar tota la correspondència, justificants i documentació relativa als contractes durant 4 anys.

b. Contingut: S’estableix un contingut mínim dels contractes alimentaris del que en podem destacar, a banda dels comuns a tots els contractes, els següents punts:

  1. Preu del contracte. Com a especialitat, el preu que hagi de percebre un productor primari haurà de ser, en tot cas, superior al total de costos assumits pel productor per a desenvolupar la seva activitat; altrament, la clàusula serà nul·la i el productor podrà sol·licitar una indemnització de danys i perjudicis.
  2. Condicions de pagament. En tot cas, els ajornaments de pagament no podran excedir de 30 dies de la data del lliurament pels aliments frescos i peribles ni de 60 dies pels que no ho siguin.
  3. Condicions de lliurament i posada a disposició dels productes.
  4. Durada del contracte, amb indicació expressa de la data de la seva entrada en vigor i de les condicions de renovació i modificació.
  5. Causes, formalització i efectes de l’extinció del contracte.
  6. Conciliació i resolució de conflictes, amb menció expressa del procediment i òrgans de resolució de controvèrsies.
  7. Excepcions per causa de força major.

c. Inscripció: L’operador que compri als productors primaris estarà obligat a inscriure al Registre de Contractes Alimentaris cada contracte alimentari que realitzi i les seves modificacions.

Aquesta inscripció s’ha de practicar abans del lliurament del producte objecte del contracte.

 

II. LES PRÀCTIQUES ABUSIVES:

La llei incorpora tot un catàleg de pràctiques que es consideren abusives. Podem destacar-ne les següents:

 1. L’exigència de pagaments que no estiguin relacionats amb la venda dels productes.
 2. La cancel·lació d’una comanda de productes agrícoles i alimentaris peribles dins dels 30 dies previs al moment assenyalat per a l’entrega.
 3. Exigir al proveïdor que pagui pel deteriorament o la pèrdua de productes ocorreguts als locals del comprador o quan la propietat ja li ha estat transferida, sense que aquest deteriorament o pèrdua es deguin a negligència o culpa del proveïdor.
 4. La destrucció de valor de la cadena alimentària mitjançant la venda a pèrdua.
 5. L’exigència d’un pagament per la publicitat de productes agrícoles i alimentaris realitzada per l’altra part.
 6. La devolució al proveïdor de productes agrícoles i alimentaris no venuts sense pagar per aquests productes no venuts, o la seva eliminació, o ambdues coses.

 

III. EL RÈGIM SANCIONADOR:

En l’àmbit sancionador la norma distingeix entre les infraccions lleus, greus i molt greus.

a. Són infraccions lleus, entre d’altres, castigades amb multes d’entre 250 i 3.000 euros:

 1. No incloure al contracte alimentari els extrems establerts per la llei.
 2. Incomplir les obligacions de conservació de documentació.
 3. Cancel·lar una comanda de productes peribles 30 dies abans de l’entrega prevista.
 4. Incomplir l’obligació d’inscriure els contractes alimentaris amb productors.

b.Són greus, entre d’altres, sancionades amb multes de 3.001 a 100.000 euros.

 1. La reiteració d’infraccions lleus.
 2. No formalitzar per escrit els contractes alimentaris quan sigui obligatori.
 3. No incorporar el preu al contracte alimentari.
 4. Incomplir els terminis màxims de pagament.
 5. Vendre a pèrdua.

Cal advertir, que, segons la llei, de les infraccions relatives a la manca de formalització o de mencions del contracte alimentari es presumeix que n’és responsable el comprador.

c. És molt greu la reiteració d’infraccions greus, i es pot sancionar entre 100.001 i 1.000.000 d’euros.

Imprimir